На підставі ст. 3 Закону  України  «Про охорону атмос- ферного повітря»  державне управління в галузі охорони атмосферного  повітря відповідно до закону здійснюють:

-           Кабінет Міністрів України;

-           спеціально  уповноважений центральний орган  вико- навчої  влади  з питань  охорони  навколишнього при- родного середовища;

-           спеціально  уповноважений центральний орган  вико-

навчої влади з питань охорони здоров’я;

-           Рада  міністрів  Автономної  Республіки Крим,  місцеві державні  адміністрації,  інші центральні  та місцеві ор- гани виконавчої влади, органи місцевого самовряду- вання.

На законодавчому рівні основна увага приділена  таким

спеціальним функціям державного  управління у галузі охорони  атмосферного  повітря  як стандартизація, норму- вання,  державний  облік  та моніторинг.  Правове  регулю- вання стандартизації і нормування у зазначеній  галузі див. у § 2 цього розділу.

Державному обліку в галузі охорони атмосферного пові- тря підлягають:

-           об’єкти, які справляють  або можуть справити  шкідли-

вий вплив на здоров’я людей та на стан атмосферного повітря;

-           види та обсяги забруднюючих речовин, що викидають-

ся в атмосферне повітря;

-           види і ступені впливу фізичних  та біологічних  факто- рів на стан атмосферного  повітря.

Державний облік у галузі охорони  атмосферного  пові-

тря здійснюється за єдиною системою у порядку,  визначе- ному Кабінетом Міністрів  України  (ст. 31 Закону  України

«Про охорону атмосферного  повітря»).


Згідно  з п. 2 Порядку  ведення  державного  обліку в га- лузі охорони атмосферного  повітря,  затвердженого поста- новою Кабінету Міністрів України  від 13 грудня 2001 року

№ 16551, державний  облік ведеться  з метою: забезпечення державного контролю в галузі охорони атмосферного  по- вітря та прогнозування зміни його стану; розроблення державних,   регіональних,   місцевих  екологічних   програм та програм у галузі охорони здоров’я, здійснення інших за- ходів щодо зменшення  ступеня  забруднення атмосферно- го повітря; регулювання викидів  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря із стаціонарних та пересувних джерел, ступенів впливу на його стан фізичних  та біологічних фак- торів.

На підставі п. 3 цього Порядку  державний  облік вклю- чає: взяття на облік об’єктів, які справляють  шкідливий вплив;  ведення  на об’єктах первинного  обліку  стаціонар- них джерел, які справляють  шкідливий вплив;  складення державної  статистичної звітності  в галузі  охорони  атмос- ферного повітря за стаціонарними та пересувними дже- релами,  які справляють  шкідливий вплив;  проведення  ін- вентаризації викидів  та обсягів забруднюючих  речовин  на зазначених  об’єктах.

Взяття на державний облік об’єктів, які справляють шкідливий вплив,  здійснює  Міністерство охорони  навко- лишнього  природного   середовища   України   за  критерія- ми, встановленими цим Міністерством за погодженням з Держкомстатом (п. 4 Порядку  ведення  державного  обліку в галузі охорони атмосферного  повітря).

Згідно зі ст. 32 Закону  України  «Про охорону атмос- ферного повітря» моніторинг у галузі охорони атмосфер- ного повітря проводиться з метою отримання,  збирання, оброблення,  збереження  та аналізу інформації  про викиди забруднюючих  речовин  та рівень  забруднення атмосфер-


ного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності  та розроблення науково  обґрунтованих ре- комендацій  для прийняття рішень у галузі охорони атмос- ферного повітря.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного  повітря є складовою частиною державної системи моніторингу на- вколишнього природного середовища.

Порядок  організації та проведення  моніторингу  в галу- зі охорони атмосферного  повітря, затверджений постано- вою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №

3431, визначає  об’єкти моніторингу  атмосферного  повітря, а саме:

-           атмосферне повітря, у тому числі атмосферні  опади;

-           викиди  забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря

(п. 2).

Моніторинг атмосферного  повітря  проводиться Мініс-

терством охорони навколишнього природного  середовища України разом з іншими суб’єктами моніторингу атмос- ферного  повітря  в рамках  Програми  проведення  в Украї- ні моніторингу  атмосферного  повітря  та відповідних  регі- ональних  (місцевих) програм (п. 4 Порядку  організації  та проведення  моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря).

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про охорону атмос- ферного повітря» контроль у галузі охорони атмосферного по- вітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного  повітря місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду- вання,  посадовими  особами цих органів, а також підприєм- ствами, установами, організаціями та громадянами.

Законом України «Про охорону атмосферного  повітря» визначено три форми контролю у галузі охорони атмос- ферного повітря: державний, виробничий, громадський.

1 Офіційний вісник України. – 1999. – № 10. – Ст. 393.


Так, згідно зі ст. 28 Закону  України  «Про  охорону  ат- мосферного  повітря»  державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється спеціально уповно- важеним  центральним органом виконавчої  влади з питань охорони  навколишнього природного  середовища,  його те- риторіальними органами, а також іншими спеціально  упо- вноваженими на це органами виконавчої  влади.

Порядок здійснення державного контролю у галузі охоро- ни атмосферного повітря визначається відповідно до закону.

Виробничий контроль за охороною атмосферного пові- тря здійснюється підприємствами, установами, організаці- ями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяль- ності в процесі їх господарської  та іншої діяльності,  якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного  по- вітря (ст. 29 Закону  України  «Про охорону атмосферного повітря»).

Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря на підставі ст. 30 Закону України «Про охорону ат- мосферного  повітря»  здійснюється громадськими інспек- торами охорони навколишнього природного  середовища відповідно  до Закону  України  «Про  охорону  навколиш- нього природного середовища».