і лікувально-оздоровчих зон

Ведення Державного кадастру природних територій ку- рортів здійснюється відповідно до Порядку  створення і ве- дення Державного кадастру природних територій курортів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

23 травня 2001 року № 5621.

Державний кадастр природних територій курортів є зводом відомостей у текстовій, цифровій та графічній (картографічній) формі про правовий статус, належність, режим, географічне положення, площу, кліматичні  особли- вості, види та запаси природних лікувальних  ресурсів, якісні характеристики природних територій курортів, їх ліку- вальну, профілактичну, реабілітаційну, природоохоронну, наукову, рекреаційну та іншу цінність.

Відомості про природні  території  курортів  включають- ся до Кадастру  за адміністративно-територіальним прин- ципом  та  за  видами  природних   лікувальних ресурсів,  а саме – мінеральних і термальних  вод, лікувальних грязей та озокериту, ропи лиманів та озер, акваторій морів, кліма- тичних, ландшафтних, екологічних та інших умов.

Відомості для ведення Державного кадастру природних територій курортів подаються з документованих  джерел інформації, зокрема:

-           про  властивості  земель  – за даними  Державного  зе-

мельного кадастру;

-           про  реабілітаційну, профілактичну,  наукову,  рекреа- ційну цінність курорту – за даними Міністерства охо- рони здоров’я України;

-           про географічне положення територій курортів – за да-

ними Державного картографо-геодезичного фонду;


-           про інженерно-геологічний стан територій  курортів  – за даними Державного інформаційного геологічного фонду;

-           про будинки, споруди та інженерну інфраструктуру на

території  курортів  – за даними  містобудівного  када- стру населених пунктів;

-           про стан навколишнього природного середовища, при-

родні ресурси, кліматичні характеристики – за даними Міністерства охорони навколишнього природного  се- редовища України;

-           про наявність  колективних та індивідуальних засобів

розміщення – за даними  місцевих  органів виконавчої влади.

Для ведення Кадастру може використовуватися інфор-

мація, одержана шляхом проведення спеціальних натурних спостережень, аналітичних робіт тощо.

Дані Державного кадастру природних територій курор- тів застосовуються для:

-           здійснення більш раціонального поточного  і перспек-

тивного  використання природних  територій  курортів відповідно  до затвердженої  містобудівної  документа- ції у санаторно-курортному лікуванні,  медичній реабі- літації, розвитку  туризму та рекреації населення;

-           ефективного проведення  природоохоронних заходів;

-           проведення  моніторингу  природних  територій  курор- тів;

-           забезпечення ефективного збирання,  оброблення,  збе-

реження та аналізу інформації про стан довкілля і при- родних лікувальних та рекреаційних ресурсів на тери- торіях курортів  та прогнозування їх змін під впливом господарської діяльності;

-           розроблення науково   обґрунтованих   рекомендацій

щодо використання природних  територій курортів;


-                       вирішення інших питань, пов’язаних з використанням та облаштуванням природних  територій курортів. Кадастр ведеться Держтурадміністрацією. Користувачами  Державного   кадастру   природних   те-

риторій  курортів  є центральні  і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни.

Відомості  з Кадастру  надаються  центральним і місце- вим органам виконавчої  влади та органам місцевого само- врядування безоплатно.

Створення і ведення  Державного  кадастру  природних територій  курортів  здійснюється в межах  асигнувань,  що передбачаються Держтурадміністрації у Державному бю- джеті України  на відповідний рік.

Ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів здійснюється на підставі Порядку  створення і ве- дення Державного кадастру природних лікувальних ресур- сів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 8721.

Державний кадастр природних лікувальних ресур- сів є зводом відомостей про кількість, якість та інші важ- ливі характеристики  всіх природних  лікувальних  ресурсів, що виявлені та підраховані на території України, а також можливі обсяги, способи і режими їх використання.

До Державного кадастру природних  лікувальних ресурсів включаються відомості у формі текстових, цифрових та графічних (картографічних) матеріалів щодо видів (типів) природних ліку- вальних ресурсів: мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об’єкти і комплекси із сприятливими для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань кліматичними умовами.

Для створення і ведення Кадастру використовуються відомості з документованих  джерел інформації, зокрема:


-           про  медико-біологічну  оцінку  (бальнеологічний ви- сновок)  якості та цінність природних  лікувальних ре- сурсів, визначення методів їх використання – за дани- ми Міністерства охорони здоров’я України;

-           про  природні   об’єкти  і  комплекси   із  сприятливими

для лікування кліматичними умовами,  їх екологічні  та інженерно-геологічні характеристики – за даними Мініс- терства охорони здоров’я України  і Міністерства охоро- ни навколишнього природного середовища України;

-           про  експлуатаційні запаси,  обсяги  видобутку,  підго-

товки, переробки та характер використання родовищ лікувальних підземних  мінеральних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних  лікувальних ресурсів, – за даними Держав- ного фонду родовищ корисних копалин;

-           про інженерну та транспортну інфраструктуру терито-

рій поширення природних  лікувальних ресурсів  – за даними містобудівного кадастру населених пунктів;

-           про географічне положення природних лікувальних ресурсів

– за даними Державного картографо-геодезичного фонду. Для створення і ведення Державного  кадастру природ-

них лікувальних ресурсів може використовуватися інфор- мація, одержана шляхом проведення спеціальних натурних спостережень, аналітичних робіт тощо.

Державний кадастр природних  лікувальних  ресурсів за- стосовується для:

-           здійснення ефективного поточного   і  перспективно-

го використання природних  лікувальних ресурсів у санаторно-курортному лікуванні,  медичній  реабіліта- ції, рекреації населення;

-           забезпечення раціонального видобутку,  використання

та охорони природних  лікувальних ресурсів;

-           створення сприятливих умов для лікування, профілак- тики захворювань  та відпочинку  людей;


-           удосконалення системи    проведення     природоохо- ронних заходів, створення округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

-           вирішення інших питань, пов’язаних з використанням

природних  лікувальних ресурсів.

Кадастр створюється і ведеться Міністерством охорони

здоров’я України.

Користувачами Державного  кадастру  природних  ліку- вальних  ресурсів є центральні  і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни.

Відомості Кадастру  надаються центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самовряду- вання безоплатно.

Створення і ведення  Державного  кадастру  природних лікувальних ресурсів здійснюється в межах асигнувань, що передбачаються Міністерству охорони здоров’я України  у Державному бюджеті України  на відповідний рік.

Контрольні питання

1.         Охарактеризуйте рекреаційні,  курортні  і лікувально- оздоровчі зони як об’єкти правової охорони.

2.         Відповідно до яких нормативно-правових актів здійсню- ється правове регулювання раціонального використання рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон?

3.         Дайте визначення поняттю  «Державний кадастр при- родних територій курортів».

4.         Яка нормативно-правова база ведення Державного ка- дастру природних  територій курортів?

5.         Розкрийте зміст поняття «Державний кадастр природ- них лікувальних ресурсів».

6.         Який  нормативно-правовий акт регламентує порядок ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів?