§ 5. Юридична відповідальність за порушення фауністичного законодавства

Згідно  зі ст. 63 Закону  України  «Про тваринний світ»

порушення  законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного  світу тягне за собою адміністра- тивну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Відповідальність за порушення  законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного  світу не- суть особи, винні в:

1)         порушенні встановленого законодавством порядку на- дання об’єктів тваринного  світу в користування;

2)         порушенні  правил  використання об’єктів тваринного світу;

3)         незаконному  вилученні   об’єктів  тваринного   світу  з природного середовища;

4)         перевищенні  лімітів  і порушенні  інших встановлених законодавством вимог використання об’єктів тварин- ного світу;


5)         невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

6)         порушенні  встановлених законодавством вимог щодо охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, самовільному  випалюванні су- хої рослинності або її залишків;

7)         порушенні правил зберігання, транспортування, засто- сування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших речовин (препаратів);

8)         порушенні правил створення,  поповнення, зберігання, використання та державного  обліку зоологічних  ко- лекцій,  торгівлі  ними, а також установленого законо- давством порядку їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її митну територію;

9)         самовільному   або  з  порушенням установленого за- конодавством  порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні  тварин, а також виведенні і використанні генетично змінених організмів;

10)  жорстокому поводженні з тваринами;

11) приховуванні та перекрученні  інформації  про стан і чисельність об’єктів тваринного  світу та їх викорис- тання;

12) невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню  середовища  їх існування  та ліквідації  не- гативного впливу на тваринний світ;

13)  порушенні  порядку  придбання,  реалізації,  пересилан- ня і вивезення за межі України,  ввезення  на її терито- рію диких тварин та інших об’єктів тваринного  світу;

14)  невиконанні встановлених законодавством вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України  або до переліків  видів тварин, що підлягають особливій охороні;

15)  виготовленні,  зберіганні, реалізації  та застосуванні  за- боронених знарядь добування  тварин;


16) невиконанні законних  розпоряджень посадових осіб органів, що здійснюють державний  контроль та управ- ління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного  світу.

Законом може  бути  встановлено відповідальність і за інші порушення  законодавства в галузі охорони, викорис- тання та відтворення тваринного  світу.

Адміністративна відповідальність за порушення норм  фауністичного законодавства наступає  за: знищен- ня корисної для лісу фауни (ст. 76 КУпАП); порушення правил   використання  об’єктів  тваринного   світу  (ст.  85

КУпАП);  виготовлення та збут заборонених  знарядь до- бування  об’єктів тваринного  або рослинного  світу (ст. 851

КУпАП); експлуатацію на водних об’єктах водозабірних споруд,  не забезпечених  рибозахисним обладнанням (ст.

861 КУпАП); порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів  міграції, переселення,  акліматизації та схрещування диких тварин  (ст. 87 КУпАП);  незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тва- ринного і рослинного  світу (ст. 88 КУпАП); порушення по- рядку придбання чи збуту об’єктів тваринного  або рослин- ного світу, правил  утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 881  КУпАП);  порушення  правил створення,  поповнення, зберігання,  використання або дер- жавного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгів- лі ними (ст. 882  КУпАП);  жорстоке поводження з тварина- ми (ст. 89 КУпАП);  порушення  вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної  книги України  (ст.

90 КУпАП);  перевищення лімітів  та нормативів  викорис- тання природних  ресурсів (ст. 912  КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність в галузі охорони, використання і відтворення тваринного  світу передбачає відшкодування шкоди. Так, відповідно до ст. 63 Закону України «Про тваринний світ» підприємства,  установи, ор-


ганізації та громадяни зобов’язані відшкодувати  шкоду, за- подіяну ними внаслідок порушення  законодавства в галузі охорони,  використання і відтворення тваринного  світу, в порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Незаконно добуті (зібрані) об’єкти тваринного  світу, виготовлена з них продукція,  знаряддя правопорушень підлягають  безоплатному  вилученню  в установленому за- коном порядку.

Дикі тварини  та інші об’єкти тваринного  світу, що вве- зені на територію  України  або вивозяться за її межі з по- рушенням  законодавства, підлягають  у встановленому за- коном порядку  конфіскації або безоплатному  вилученню  і реалізуються згідно з правилами,  встановленими спеціаль- но уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного  середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини.

У разі вилучення незаконно  добутих живих тварин по- винні  бути вжиті  заходи щодо їх збереження, і за можли- вості – повернення  у природне середовище.

Відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у галузі  мисливського господарства  та по- лювання  згідно зі ст. 43 Закону  України  «Про мисливське господарство та полювання» здійснюється добровільно або за рішенням  суду відповідно  до законодавства за затвер- дженими в установленому порядку таксами.

Такси  для  обчислення   розміру  відшкодування збит- ків, завданих  унаслідок  порушення  законодавства в галузі мисливського господарства та полювання,  затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконав- чої влади у галузі охорони навколишнього природного  се- редовища  і спеціально  уповноваженим центральним орга- ном виконавчої  влади в галузі мисливського господарства


та полювання  за погодженням з центральним органом ви- конавчої влади з питань фінансів.

У разі неможливості вилучення незаконно  добутої продукції  полювання  (якщо  вона  використана порушни- ком в особистих  цілях або з його вини стала непридатною для використання) порушник  відшкодовує  її вартість, яка обчислюється виходячи  з ринкових  цін  на м’ясо, шкіря- ну, хутрову  та іншу сировину  вищого  сорту, що діють на час відшкодування, у таких  розмірах  (не  менш  як):  зубр: м’ясо – 300 кілограмів, шкура – 50 кілограмів; лось: м’ясо –

130 кілограмів,  шкура – 30 кілограмів;  олень благородний: м’ясо – 80 кілограмів, шкура – 20 кілограмів; олень плямис- тий: м’ясо – 50 кілограмів,  шкура  – 15 кілограмів;  кабан: м’ясо – 60 кілограмів,  шкура – 10 кілограмів;  лань: м’ясо –

40 кілограмів, шкура – 5 кілограмів; козуля, муфлон: м’ясо –

15 кілограмів, шкура – 3 кілограми; ведмідь: м’ясо – 100 кі- лограмів, шкура – 250 квадратних  дециметрів; бобер: м’ясо

– 5 кілограмів;  заєць-русак,  бабак, нутрія вільна: м’ясо – 3 кілограми; лебідь, дрофа: м’ясо – 5 кілограмів; глухар, гуси: м’ясо – 3 кілограми;  тетерук, фазан, кріль дикий: м’ясо –

1 кілограм; качки, лиска: м’ясо – 0,5 кілограма; інша дрібна перната дичина: м’ясо – 0,3 кілограма.

Кримінальна відповідальність відповідно  до Кримі- нального кодексу України застосовується за наступні злочин- ні діяння: незаконне  полювання  (ст. 248); незаконне  заняття рибним,  звіриним  або іншим  водним  добувним  промислом (ст. 249); проведення  вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250); порушення ветеринарних правил (ст. 251); жорстоке поводження з тваринами (ст. 299).

Поняттям предмета злочину  сучасне кримінальне законо- давство України охоплює хребетних, тобто живі організми, які здатні рухатись і відчувати, мають спинний хребет, утворений ланцюгом кісток або хрящів, що йде вздовж спини і містить у собі спинний мозок. До них належать риби, птахи, ссавці. При


цьому не мають кримінально-правового значення наявність чи відсутність  у таких тварин господарів, їх перебування у стані природної  свободи чи неволі, господарське призначення, стан організму тощо1. Злочин може вчинятися як стосовно тварин, які перебувають  у власності  винного,  так і будь-яких  інших (належних іншим власникам, безгосподарних, диких)2.

Дисциплінарна відповідальність за порушення  фа- уністичного  законодавства визначена  ч. 1 ст. 42 Закону України   «Про  мисливське   господарство  та  полювання». Вона наступає  у разі невиконання або неналежного  вико- нання працівниками своїх посадових  обов’язків щодо охо- рони, використання і відтворення тваринного  світу. При- тягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється на підставі норм Кодексу законів про працю України.

Контрольні питання

1.         Охарактеризуйте тваринний світ  як  об’єкт  правової охорони та використання.

2.         Назвіть законодавчо визначені об’єкти тваринного сві- ту.

3.    Які є форми права власності на тваринний світ?

4.         Викладіть види права користування об’єктами тварин- ного світу.

5.         Відповідно  до яких  нормативно-правових актів  здій- снюється  правове регулювання охорони, раціонально- го використання та відтворення тваринного  світу?

6.         Назвіть органи управління та контролю у галузі охоро- ни, використання і відтворення тваринного  світу.

7.    Які види юридичної  відповідальності застосовуються

        у разі порушення  норм фауністичного законодавства?

1   Головко  І. Кримінальна відповідальність за  жорстоке  пово- дження з тваринами:  зарубіжний досвід // Підприємництво, госпо- дарство і право – 2008. – № 6. – С. 128.

2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Украї- ни / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К., 2007. – С. 985.