§ 4. Правове забезпечення раціонального використання надр. Юридична відповідальність за порушення гірничого законодавства

Раціональне використання надр передбачає  наукове об- ґрунтування та оптимальне сполучення  потреб суспільства і вимог щодо охорони  надр. Раціональність за таких  умов має вияв, як у використанні надр з максимально можливою економічною вигодою, так і з мінімальним спричиненням шкоди надрам, довкіллю в цілому. Таким чином, раціональ- не надрокористування – це оптимальний  баланс бажання отримати максимум прибутку у процесі використання надр при жорсткому додержанні законодавства з метою мініміза- ції шкоди навколишньому природному середовищу.

Законодавство про надра не містить  нормативного  ви- значення  поняття  «раціональне надрокористування».

Раціональність і комплексність використання надр діс- тають вияв в охороні не тільки відомих родовищ корисних копалин, а й тих ділянок надр, щодо яких відсутні відомості про наявність корисних копалин, а також таких, що станов- лять особливу наукову або культурну цінність1.

Відповідно  до Концепції  національної екологічної  по- літики України  на період до 2020 року, схваленої розпоря-

1  Шем’яков  О. Правова  охорона  надр: поняття  та проблеми  // Право України. – 2002. – № 2. – С. 111.


дженням  Кабінету  Міністрів  України  від 17 жовтня  2007 року № 880-р, екологічно стале надрокористування перед- бачає:

-           створення умов для ефективного, екологічно збалансо-

ваного розвитку  надрокористування на основі впрова- дження нових технологій, комплексного використання ресурсів надр, рекультивації територій;

-           видачу  спеціальних дозволів  на користування надра-

ми з метою їх геологічного вивчення  та видобування корисних копалин за умови забезпечення повноти роз- робки родовищ корисних копалин;

-           удосконалення законодавчого врегулювання порядку

використання відвалів  видобутку  і відходів збагачен- ня та переробки мінеральної сировини  як техногенних родовищ корисних копалин.

Одним із способів забезпечення раціонального викорис-

тання надр є юридична відповідальність. Так, на підставі ст.

65 Кодексу  України  про надра порушення  законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Відповідальність за порушення  законодавства про над- ра несуть особи, винні у:

1)    самовільному  користуванні надрами;

2)         порушенні  норм, правил і вимог щодо проведення  ро- біт по геологічному вивченню надр;

3)         вибірковому виробленні  багатих ділянок  родовищ, що призводить до наднормативних втрат запасів корисних копалин;

4)         наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при їх видобуванні;

5)         пошкодженнях родовищ корисних копалин, які виклю- чають повністю або суттєво обмежують можливість  їх подальшої експлуатації;


6)         порушенні  встановленого порядку  забудови  площ за- лягання корисних копалин;

7)         невиконанні правил  охорони надр та вимог щодо без- пеки людей, майна і навколишнього природного серед- овища від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з ко- ристуванням надрами;

8)         знищенні  або  пошкодженні  геологічних  об’єктів,  що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних  режимних свердловин, а також марк- шейдерських  і геодезичних знаків;

9)         незаконному знищенні  маркшейдерської або геологіч- ної документації, а також дублікатів проб корисних ко- палин, необхідних при подальшому геологічному ви- вченні надр і розробці родовищ;

10)  невиконанні вимог  щодо  приведення гірничих  виро- бок і свердловин,  які ліквідовано  або законсервовано, в стан, який  гарантує  безпеку  людей, а також  вимог щодо збереження  родовищ, гірничих  виробок  і сверд- ловин на час консервації.

Законодавчими актами  України  може бути встановле- но відповідальність й за інші порушення законодавства про надра.

За порушення  гірничого законодавства працівники гір- ничих підприємств, в посадові обов’язки яких входить охо- рона та раціональне використання надр, несуть дисциплі- нарну відповідальність згідно з нормами Кодексу законів про працю України.

Адміністративна відповідальність у гірничій  галузі передбачена за: порушення  права державної власності на надра  (ст.  47  КУпАП);  порушення  вимог  щодо  охорони надр (ст. 57 КУпАП);  порушення  правил і вимог проведен- ня робіт по геологічному вивченню надр (ст. 58 КУпАП); перевищення лімітів та нормативів  використання природ- них ресурсів (ст. 912  КУпАП).


Цивільно-правова відповідальність має  місце  у разі завдання збитків. Відповідно до ст. 67 Кодексу України про надра підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень  законодавства про надра, в розмірах  і порядку, встановлених законодавством України.

Кримінальна відповідальність у галузі  гірничих  від- носин застосовується за порушення  правил  охорони  надр (ст. 240 КК України).

Контрольні питання

1.         Дайте характеристику надрам як об’єкта правової охо- рони та використання.

2.         Викладіть особливості права надрокористування.

3.         Що є об’єктом права надрокористування?

4.         Які особи можуть бути суб’єктами права надрокорис- тування?

5.         У чому полягає зміст поняття  управління в галузі охо- рони та використання надр?

6.         Назвіть  органи  управління в галузі  охорони  та вико- ристання  надр.

7.         Які види юридичної відповідальності застосовуються в

Україні за порушення  норм гірничого законодавства?