Управління у галузі охорони та використання надр є способом організації діяльності відповідних  органів з ме- тою забезпечення  виконання правових норм гірничого зако- нодавства і впорядкування суспільних відносин у зазначеній галузі. Воно характеризується наявністю суб’єктів, об’єктів управління, а також управлінських функцій.

Державне  управління та регулювання у сфері гірничих відносин здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Мі- ністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська  та Севастопольська міські Ради народних депутатів, сільські, селищні, міські і районні Ради народних депутатів, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, громадські об’єднання відповідно до їх повноважень,  визначених  законодавством України.

До відання Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин на підставі ст. 7 Кодексу України про над- ра належить:

-           законодавче регулювання гірничих відносин;

-           визначення основних  напрямів  державної  політики  у галузі геологічного вивчення,  використання і охорони надр;

-           визначення повноважень органів  державної  виконав-

чої влади, місцевих  Рад народних  депутатів  щодо ви- користання та охорони надр;

-           вирішення інших питань  у сфері  регулювання гірни-

чих відносин.

Згідно  зі ст. 8 Кодексу  України  про надра  до відання

Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр належить:

-           реалізація   державної  політики  у  сфері  регулювання

гірничих відносин;


-           здійснення державного  контролю  за геологічним  ви- вченням, використанням та охороною надр, а також за утворенням та використанням техногенних  родовищ і переробкою мінеральної сировини;

-           визначення порядку  діяльності  органів державної  ви-

конавчої влади в галузі використання і охорони надр, координація їх діяльності;

-           забезпечення розробки   загальнодержавних та  регіо-

нальних програм у галузі геологічного вивчення, вико- ристання  і охорони надр;

-           визначення темпів використання, подальшого  розши-

рення та якісного поліпшення мінерально-сировинної бази;

-           визначення порядку використання надр та їх охорони,

розробки і затвердження відповідних стандартів, норм і правил;

-           визначення нормативів  плати за користування надра-

ми та порядку її справляння тощо.

До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народ- них депутатів у сфері регулювання  гірничих відносин на їх території відповідно до ст. 9 Кодексу України про надра на- лежить:

-           надання  надр у користування для розробки  родовищ

корисних копалин місцевого значення;

-           погодження клопотань  про  надання  надр  у користу- вання з метою геологічного  вивчення,  розробки  родо- вищ корисних  копалин  загальнодержавного значення, а також  для цілей, не пов’язаних  з видобуванням ко- рисних копалин;

-           розподіл між відповідними місцевими бюджетами пла-

тежів за користування надрами, визначених  Кодексом

України  про надра;


-           розробка,  затвердження та  реалізація   місцевих  про- грам розвитку мінерально-сировинної бази, раціональ- ного використання і охорони надр;

-           оголошення геологічних  об’єктів,  що  становлять на-

укову  або  культурну цінність,  об’єктами  природно- заповідного фонду місцевого значення  тощо.

До відання сільських, селищних, міських та районних Рад

народних депутатів у сфері регулювання  гірничих відносин

на їх території належить:

-           погодження клопотань  про  надання  надр  у користу- вання з метою геологічного  вивчення,  розробки  родо- вищ корисних копалин місцевого значення;

-           реалізація   місцевих   програм   розвитку   мінерально-

сировинної  бази, раціонального використання та охо- рони надр;

-           обмеження  діяльності  підприємств,  установ, організа-

цій і громадян  у випадках  і в порядку,  передбачених

Кодексом України  про надра;

-           здійснення контролю  за використанням та охороною надр;

-           вирішення інших питань  у сфері  регулювання гірни-

чих відносин у межах своєї компетенції (ст. 10 Кодексу

України  про надра).

Спеціальним органом  державного  управління в галузі

охорони та використання надр є Міністерство охорони на- вколишнього природного середовища України, у складі якого діє Державна геологічна служба.

Одним із пріоритетних напрямів  Міністерства охорони навколишнього природного середовища України є створен- ня умов ефективного використання ресурсів надр України, а також забезпечення повноти розробки родовищ корисних копалин при наданні ліцензій на право користування ді- лянкою надр. Способом продажу дозволів на користування надрами є аукціони.


Державна  геологічна  служба  здійснює  свою діяльність на підставі Закону України «Про державну геологічну службу» (04.11.1999 р.) та постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про Державну геологічну службу» (24.09.2005 р.)1.

Державною  геологічною службою виявлено регіони з нетрадиційними для України  корисними копалинами:  За- карпаття  – золото, срібло, Український щит – золото, мета- ли платинової  групи, Донбас – золото, срібло. У приазов- ському  регіоні створюється сировинна  база з видобутку  і переробки  рідкісних  та рідкісноземельних металів.  Розві- даними запасами неметалічних корисних копалин забез- печено потужну  промисловість із видобутку  та первинної переробки  сировини  для гірничо-металургійного комплек- су (вапняки, доломіти,  кварцити,  вогнетривкі глини, луж- ноземельні  бетоніти).

Для підвищення безпеки проживання населення Укра- їни значна роль відводиться моніторингу  небезпечних  гео- логічних процесів, підземних вод та геохімічного стану ландшафтів.

Державна  геологічна  служба  здійснює  також контроль за дотриманням користувачами надр вимог законодавства України  про надра, а також встановлених стандартів, норм і правил щодо геологічного  вивчення  і використання надр під час видобування корисних копалин.

Безпосередньо державний  геологічний  контроль  прово- дять створені у складі Державної  геологічної служби Управ- ління державного геологічного контролю та територіальні інспекції державного геологічного контролю: Західна тери- торіальна інспекція  (у Львові),  Північна  інспекція  (у Києві), Південна інспекція (у Дніпропетровську), Східна (Донецька) територіальна інспекція  (в Артемівську),  Міжрегіональна інспекція  (у Полтаві), яка контролює  роботи з геологічного

1 Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2481.


вивчення нафтогазоносних надр та видобування вуглеводнів. На базі Кіровської  територіальної інспекції державного  гео- логічного контролю створено центральну інспекцію держав- ного геологічного контролю [http://www.menr.gov.ua].

Відповідно до ст. 12 Кодексу України про надра громадяни та їх об’єднання у сфері регулювання гірничих відносин сприя- ють місцевим Радам народних депутатів і спеціально уповно- важеним органам державної виконавчої  влади у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр.