Управління в галузі земельних відносин – це діяль- ність  органів  державної влади,  місцевого самоврядування та громадських об’єднань, яка спрямована на забезпечення охорони і раціонального використання земель землекорис- тувачами відповідно до вимог законодавства.

До повноважень Верховної Ради України в галузі земель- них відносин згідно зі ст. 6 Земельного кодексу України  на- лежить:

-           прийняття законів  у  галузі  регулювання земельних

відносин;

-           визначення засад  державної  політики  в галузі  вико- ристання  та охорони земель;

-           затвердження загальнодержавних програм щодо вико-

ристання  та охорони земель;

-           встановлення і зміна меж районів і міст;

-           погодження питань,  пов’язаних  з вилученням (вику- пом) особливо цінних земель;

-           вирішення інших питань у галузі земельних  відносин

відповідно до Конституції України.

На підставі ст. 7 Земельного кодексу України  до повно-

важень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галу- зі земельних відносин на території республіки  належить:

-           розпорядження землями,  що  знаходяться у спільній

власності територіальних громад;

-           забезпечення реалізації  державної  політики  в  галузі використання та охорони земель;

-           погодження загальнодержавних програм  використан-

ня та охорони земель, участь у їх реалізації в межах те- риторії Автономної Республіки Крим;

-           затвердження та участь у реалізації  республіканських

програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;


-           координація діяльності  районних  і міських  (міст  рес- публіканського значення) рад у галузі земельних  від- носин;

-           координація діяльності   місцевих  органів  земельних

ресурсів тощо.

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі зе-

мельних  відносин відповідно  до ст. 13 Земельного кодексу

України  належить:

-           розпорядження землями  державної власності в межах, визначених  Земельним кодексом України;

-           реалізація  державної  політики  у галузі  використання

та охорони земель;

-           викуп земельних  ділянок  для суспільних  потреб у по- рядку, визначеному Земельним кодексом України;

-           координація проведення  земельної реформи;

-           розроблення і забезпечення виконання  загальнодер- жавних програм використання та охорони земель;

-           організація  ведення  державного  земельного  кадастру,

державного  контролю  за  використанням і охороною земель та здійснення землеустрою;

-           встановлення порядку   проведення   моніторингу   зе-

мель;

-           вирішення інших питань у галузі земельних  відносин відповідно до закону.

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки

Крим у галузі земельних відносин належить:

-           розпорядження землями  державної власності в межах, визначених  Земельним кодексом України;

-           участь  у розробленні та  забезпеченні  виконання за-

гальнодержавних і республіканських програм з питань використання та охорони земель;

-           координація здійснення землеустрою   і  державного

контролю за використанням та охороною земель;


-           підготовка висновків щодо надання або вилучення (ви- купу) земельних ділянок;

-           викуп земельних  ділянок  для суспільних  потреб у по-

рядку, визначеному Земельним кодексом України;

-           здійснення контролю   за  використанням коштів,  що надходять у порядку  відшкодування втрат сільсько- господарського  і лісогосподарського виробництва, пов’язаних  із вилученням (викупом) земельних  діля- нок;

-           вирішення інших питань у галузі земельних  відносин

відповідно до закону (ст. 16 Земельного кодексу Укра- їни).

Згідно зі ст. 17 Земельного кодексу України до повнова-

жень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить:

-           розпорядження землями  державної власності в межах,

визначених  Земельним кодексом України;

-           участь  у розробленні та  забезпеченні  виконання за- гальнодержавних і регіональних  (республіканських) програм з питань використання та охорони земель;

-           координація здійснення землеустрою   та  державного

контролю за використанням та охороною земель;

-           підготовка висновків щодо надання або вилучення (ви- купу) земельних ділянок;

-           викуп земельних ділянок для суспільних потреб у меж-

ах, визначених  Земельним кодексом України;

-           підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів у містах та міст;

-           здійснення контролю   за  використанням коштів,  що

надходять у порядку  відшкодування втрат сільсько- господарського  і лісогосподарського виробництва, пов’язаних  із вилученням (викупом) земельних  діля- нок;


-           координація діяльності  державних  органів земельних ресурсів;

-           вирішення інших питань у галузі земельних  відносин

відповідно до закону.

Спеціальними органами  державного  управління у га-

лузі охорони, раціонального використання та відтворення земель є Міністерство охорони навколишнього природного середовища  України  та Державний комітет України  із зе- мельних ресурсів.

До повноважень Міністерства  охорони навколишнього природного середовища України у галузі земельних відносин належить:

-           участь у розробленні та реалізації  загальнодержавних

і регіональних  програм  використання та охорони  зе- мель;

-           організація  моніторингу  земель;

-           участь  у  розробці  нормативних документів  у  галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів;

-           здійснення державної екологічної експертизи землеко-

ристування;

-           внесення пропозицій  щодо формування державної по- літики в галузі охорони та раціонального використан- ня земель;

-           здійснення міжнародного співробітництва з  питань

охорони земель;

-           вирішення інших питань у галузі земельних  відносин відповідно до закону (ст. 14 Земельного кодексу Укра- їни).

Відповідно  до п. 1 Положення про Державний комітет

України   із  земельних   ресурсів,  затвердженого  постано- вою Кабінету  Міністрів  України  від 19 березня  2008 року

№ 224, Державний комітет України із земельних ресурсів є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, діяльність  якого спрямовується і координується


Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони на- вколишнього природного середовища.

Він забезпечує реалізацію державної політики та управ- ління  у сфері  регулювання земельних  відносин,  викорис- тання, відтворення, охорони та проведення  моніторингу земель, ведення  державного  земельного  кадастру, а також міжгалузеву координацію  та державне регулювання у сфе- рі встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища.

Земельний кодекс України  визначає  наступні повнова- ження  органів місцевого  самоврядування в галузі земель- них відносин: для обласних рад (розпоряджання землями, що знаходяться у спільній  власності  територіальних гро- мад; забезпечення реалізації  державної політики  в галузі використання та охорони земель та ін. (ст. 8), для Київської і Севастопольської міських рад (розпорядження землями територіальної громади міста; передача земельних  ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно  до Земельного кодексу  України  тощо (ст.

9), для районних рад (розпорядження землями  на праві спільної власності  відповідних  територіальних громад; ко- ординація діяльності  місцевих органів земельних  ресурсів і інші (ст. 10), для районних  у містах рад (повноваження районних  у містах рад у галузі земельних  відносин визна- чаються міськими  радами (ст. 11), для сільських, селищних, міських рад (розпорядження землями  територіальних гро- мад; передача земельних  ділянок  комунальної власності  у власність громадян та юридичних осіб відповідно до Зе- мельного кодексу України  тощо (ст. 12).

Громадські природоохоронні формування у галузі земель- них відносин мають наступні повноваження:

-           участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охоро-

ною та раціональним використанням земель;


-           перевіряють спільно   з  спеціально   уповноваженими державними органами  управління в земельній  галузі виконання юридичними особами планів і заходів щодо охорони та раціонального використання земель;

-           проводять  громадську  екологічну  експертизу,  обнаро-

дують її результати і передають  їх органам  уповнова- женим приймати  рішення;

-           подають до суду позови про відшкодування шкоди, за-

подіяної  внаслідок  порушення  земельного  законодав- ства тощо.