Підстави виникнення та припинення права природокорис- тування залежать від виду використовуваного природного ре- сурсу та визначаються природоресурсовим законодавством.

Підставами виникнення права природокористування є наявність юридичного складу, тобто сукупності юридич- них фактів, які обумовлюють виникнення  права природоко- ристування.  Не всі юридичні  факти  визнаються  підстава- ми виникнення права природокористування, а лише ті, які ґрунтуються на правомірних діях (рис. 6.5).

Підстави виникнення права природокористування


права загального природокористування

прийняття правової норми


права спеціального природокористування

рішення компетентного державного органу про надання конкретного природного ресурсу в користування

укладання договору оренди природного ресурсу

укладання договору на тимчасове або постійне користування природ- ним ресурсом

одержання  ліцензії (до- зволу)  на використання природного ресурсу


 

Рис. 6.5. Підстави виникнення права природокористування


У сфері використання природних  ресурсів часто засто- совуються договори оренди (земель, лісів, водних об’єктів). Відповідно до ст. 13 Закону  України  «Про оренду землі» договір  оренди  землі  – це договір, за яким  орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділян- ку у володіння  і користування на певний  строк, а орендар зобов’язаний  використовувати земельну  ділянку  відповід- но до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договори на право природокористування можуть мати самостійне  значення  як підстава виникнення права при- родокористування (наприклад, при оренді землі), чи діяти разом з ліцензією.  Ліцензія  на право природокористуван- ня – це типова підстава виникнення права природокорис- тування.  Так,  відповідно  до ст. 19 Кодексу  України  про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності  у них спеціального  дозволу на користування ділянкою надр. Право  на користування надрами  засвідчується актом  про надання гірничого відводу.

Підстави припинення права природокористування – це юридичні факти, що обумовлюють припинення права при- родокористування.

Підстави повного або часткового, постійного або тим- часового припинення права природокористування поділя- ють на добровільні  і протиправні (рис. 6.6). Їх перелік  за- конодавчо закріплений у земельному, лісовому, водному та іншому природоресурсовому законодавстві.

Згідно  зі ст. 8 Закону  України  «Про  оренду  землі»  у разі припинення договору оренди земельної  ділянки  авто- матично  припиняється дія договору  суборенди  земельної ділянки.  Оскільки договори про надання  земельної  ділян- ки у користування є підставами  виникнення  зобов’язань, припинення права землекористування може здійснювати- ся також з підстав  припинення зобов’язань,  що визначені


Цивільним кодексом  України.  Зокрема, відповідно  до ст.

606 Цивільного кодексу України  зобов’язання  припиня- ється  внаслідок  збігу боржника  і кредитора  в одній особі. Це може мати місце у разі отримання землекористувачем використовуваної ним земельної ділянки у власність1.

Загальні підстави припинення права природокористування


добровільні

добровільна відмова закінчення строку ви-

користання природного ресурсу

припинення діяльності фі- зичних і юридичних осіб


примусові

вилучення природних ресурсів для державних  і комунальних потреб

нецільове використання природних  ресурсів

нераціональне викорис- тання природних ресурсів

забруднення природних ресурсів

систематичне  невнесен- ня встановлених пла- тежів за використання природних  ресурсів

невикористання природ- ного ресурсу протягом встановленого законо- давством строку


 

Рис. 6.6. Загальні підстави припинення права природокористування

1  Науково-практичний коментар Земельного кодексу України  / Кол. авт.: Л.О. Бондар,  А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко  та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука.  – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 371.


Контрольні питання

1.         Розкрийте визначення поняття  права  природокорис- тування.

2.         Які є види права природокористування?

3.         Охарактеризуйте види права природокористування.

4.         Викладіть   особливості   принципів права  природоко- ристування.

5.         Дайте  визначення поняттю  «суб’єкти права  природо- користування».

6.         Назвіть  суб’єкти права природокористування.

7.         Що є об’єктом права природокористування?

8.         Викладіть  підстави  виникнення та припинення права природокористування.