§ 4. Види екологічних обов’язків громадян

Юридичні   обов’язки   поряд   з  нормами-принципами і юридичною відповідальністю виступають  необхідним компонентом  оптимальної взаємодії  держави  і особистос- ті, без яких неможливі  ні збалансована правова система, ні ефективне правове  регулювання,  ні чіткий  правопорядок, ні інші становища і прояви суспільного життя. Вони – умо- ва нормального  функціонування конституційних інститу- тів, управління похідними процесами, підтримки  стійкості і стабільності  в суспільстві,  законна  перешкода  на шляху свавілля,   хаосу,  неорганізованості, всього  деструктивно- го і того, що заважає  нормальному розвитку  суспільства. Взаємозв’язок прав і обов’язків створює урівноважений суспільний стан, режим найбільшого сприяння для повсяк- денної життєдіяльності людей. Функціональне призначен- ня  юридичних  обов’язків  –  користуватися суб’єктивним правом, виконувати свою частину роботи в загальному  ме- ханізмі правового регулювання, спрямовувати діяльність кожного члена суспільства  в потрібне русло; а соціальне – формувати належну  правосвідомість і правову  культуру


громадян,  служити  дисциплінуючим факторам,  усталити законність  і правопорядок в суспільстві1.

Екологічні обов’язки громадян – визначена  Консти- туцією України та іншими нормативно-правовими актами міра обов’язкової поведінки громадян при виникненні еколо- гічних відносин, додержання якої забезпечує стабільну еко- логічну обстановку в державі.

Основними обов’язками людини і громадянина, на дум- ку В.В. Кравченка,  є закріплені в Конституції України  ви- моги, які  пред’являються кожній  людині  й громадянину, аби він діяв певним, чітко визначеним конституційною нормою  чином  (або  утримувався від  вчинення  відповід- них дій) для забезпечення інтересів  суспільства,  держави, інших людей і громадян; недотримання ж цих вимог тягне за собою юридичну відповідальність2.

Основний екологічні  обов’язок  громадян  закріплений у ст. 66 Конституції України:  «кожен  зобов’язаний  не за- подіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшко- довувати завдані ним збитки». Окрім того, при виникненні екологічних  відносин  необхідно також додержуватися на- ступних конституційних обов’язків: власність  зобов’язує, вона не повинна використовуватися на шкоду людини і суспільства  (ч. 3 ст. 13); сплачувати  податки  і збори в по- рядку і в розмірах, встановлених законом (ст. 67); неухиль- но додержуватися Конституції та законів  України,  не по- сягати на права інших людей (ст. 68).

Обов’язки  громадян  у галузі екології прийнято поділя- ти за суб’єктивним складом на загальні і спеціальні.

1  Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і сво- бод людини  і громадянина в Україні:  Автореф.  дис... канд.  юрид. наук: 12.00.02. – К., 2002. – С. 6.

2 Кравченко  В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000. – С. 98.


Загальні  екологічні  обов’язки  громадян  закріплені у Конституції України  (ст. 66) та в Законі  України  «Про охорону  навколишнього природного  середовища»  (ст. 12) (рис. 4.6).

Загальні екологічні обов’язки громадян


берегти природу, охороняти, раціонально використову- вати її багатства відповідно до вимог законодавства про

охорону навколишнього при- родного середовища

не порушувати екологічні права і законні інтереси ін- ших суб’єктів


здійснювати діяльність з до- держанням  вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів  та лімітів вико- ристання  природних  ресурсів

вносити плату за спеціальне використання природних  ре- сурсів та штрафи за екологі- чні правопорушення


 

компенсувати шкоду, заподі- яну забрудненням та іншим негативним  впливом на на- вколишнє  природне серед- овище

Рис. 4.6. Загальні екологічні обов’язки громадян

Спеціальні екологічні обов’язки громадян передбачені системою спеціальних правових  норм екологічного зако- нодавства.  Вони  випливають із вимог  щодо раціонально- го, цільового природокористування, охорони природних ресурсів від забруднення та засмічення  тощо. Екологічні обов’язки у громадян виникають також в процесі реалізації ними екологічно небезпечної діяльності.

Спеціальні екологічні  обов’язки громадян  можна поді- лити на майнові та немайнові (рис. 4.7).


 

Спеціальні екологічні обов’язки громадян


майнові екологічні обов’язки громадян

своєчасно відновлювати природні ресурси

систематично  вносити плату за використання природних  ресурсів та за- бруднення  довкілля

компенсувати шкоду заподіяну  порушенням норм екологічного зако- нодавства

компенсувати витрати на проведення  екологічної експертизи,  аудиторсько- го аналізу щодо екологічно небезпечних об’єктів та видів діяльності

впроваджувати новітні технології спроможні запобігати забрудненню довкілля


немайнові екологічні обов’язки громадян

раціонально використову- вати природні ресурси

не порушувати права ін- ших суб’єктів

одержувати дозволи на екологічно небезпечну ді- яльність

своєчасно надавати контр- олюючим органам відомос- ті про екологічно небез- печну діяльність

проводити  екологічну екс- пертизу екологічно небез- печних об’єктів та видів діяльності

набувати екологічні знання


 

Рис. 4.7. Спеціальні екологічні обов’язки громадян

Контрольні питання

1.         Сформулюйте поняття  еколого-правового статусу лю- дини і громадянина.

2.         Назвіть  та охарактеризуйте основні елементи еколого- правового статусу людини і громадянина.


3.         Розкрийте поняття  конституційно-правового статусу людини і громадянина в галузі екології.

4.         У чому полягає сутність поняття екологічних прав гро- мадян?

5.         Які є види екологічних прав громадян?

6.         Охарактеризуйте екологічні права громадян.

7.         Дайте визначення поняттю «гарантії екологічних  прав людини і громадянина».

8.         Назвіть  види гарантій екологічних прав громадян.

9.         У  чому  полягає  зміст  екологічних  обов’язків  грома- дян?

10.  Які є види екологічних обов’язків громадян?