Порушення вимог механізму реалізації відповідних еко- логічних прав громадян  має вияв у вчиненні  екологічного протиправного діяння, в результаті  якого заподіюється шкода життю, здоров’ю та майну людини і громадянина.

Гарантії екологічних прав  людини і громадянина – це умови, засоби, методи та механізми, за допомогою яких здійснюється  реалізація  кожною людиною  і громадянином прав і свобод у галузі охорони довкілля, раціонального при- родокористування та забезпечення екологічної безпеки.

Найвищою гарантією  прав  та свобод  людини  і грома- дянина  є конституційний лад України,  заснований  на не- ухильному  дотриманні  Конституції України  та законів України,  приписах  природного  права та загальновизнаних принципах  і нормах міжнародного права1.

Поняття гарантій прав та свобод людини і громадянина відрізняється від поняття  конституційно-правових гаран- тій  тим, що останні  встановлюються Основним Законом держави  та іншими  законодавчими актами.  Ефективність конституційно-правових гарантій залежить  від якості кон- ституції та інших правових норм, розвитку правових прин- ципів, авторитетного та високоефективного органу кон- ституційного  контролю,  а також від того, як виконують  ці закони державні органи, що призначені  створювати  умови для виконання прав і обов’язків2.

Україна  гарантує  своїм  громадянам реалізацію  еколо- гічних прав, наданих  їм законодавством. Спеціально  упо- вноважені  державні  органи  управління в  галузі  екології

1 Кравченко  В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000. – С. 98.

2  Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і сво- бод людини  і громадянина в Україні:  Автореф.  дис... канд.  юрид. наук: 12.00.02. – К., 2002. – С. 7.


та  органи  місцевого  самоврядування зобов’язані  надава- ти всебічну допомогу громадянам у здійсненні  природо- охоронної  діяльності,  враховувати їх пропозиції  щодо по- ліпшення  стану навколишнього природного  середовища, раціонального використання природних  ресурсів та забез- печення  екологічної  безпеки, залучати  громадян  до участі у вирішенні екологічних питань. Порушені права громадян у галузі екології мають бути поновлені, а їх захист здій- снюється  в судовому порядку  відповідно до законодавства України.

В юридичній  літературі  розрізняють наступні  види га- рантій екологічних прав: економічні, політичні, духовні, юридичні, міжнародно-правові.

Економічні гарантії екологічних прав  громадян – це сукупність умов реалізації та засобів захисту екологічних прав громадян,  що дозволяє створити  систему  стимулів  і пільг природокористувачам, які дотримуються норм еко- логічного  законодавства, використовують природозахисні технології, а також дозволяє органам державної влади виді- ляти необхідні кошти на природоохоронні потреби.

Під політичними гарантіями реалізації екологічних прав  громадян розуміється міжнародна  і внутрішня полі- тика держави, яка спрямована  на розвиток основних інсти- тутів  громадського   суспільства,   створення  можливостей для населення брати участь в управлінні державою за допо- могою утворення екологічних партій та сприяння розвитку громадського екологічного руху.

Окрему групу гарантій екологічних прав людини та громадянина становлять духовні гарантії, що створюють необхідні   сприятливі  умови   для  реалізації   екологічних прав і обов’язків. Саме освіченість, рівень еколого-правової культури    населення,    природокористувачів,   посадових осіб органів державної  влади, ступінь  усвідомлення ними духовно-моральної  цінності   природи   безпосередньо   ви-


значають зміст прийнятих побутових, господарських і управлінських рішень, формують  внутрішнє  переконання у необхідності  дотримання природоохоронних вимог і до- держання  еколого-правових приписів.

Гарантії екологічних прав громадян, які забезпечуються


проведенням широкомасш- табних державних  заходів щодо підтримання, віднов- лення і поліпшення стану навколишнього природного середовища

участю громадських об’єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища

здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

невідворотністю відпо- відальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища


обов’язком міністерств, ві- домств, підприємств,  установ, організацій  здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та ін- шої діяльності на навколиш- нє природне середовище, ви- конувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівни- цтві та експлуатації народно- господарських об’єктів

компенсацією  в установле- ному порядку шкоди, заподі- яної здоров’ю і майну гро- мадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

створенням  та функці- онуванням мережі зага- льнодержавної еколо- гічної автоматизованої інформаційно-аналітичної

системи забезпечення досту- пу до екологічної інформації


 

Рис. 4.5. Гарантії екологічних прав громадян


У структуру  юридичних гарантій включаються  між- народно- правові,  конституційно-правові, адміністратив- но- правові, цивільно-правові та інші галузеві засади реалі- зації і способи захисту прав людини та громадянина.

В Європейській конвенції про захист прав людини та осно- вних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року, немає положень про екологічні права людини. Їх захист здійснюєть- ся опосередковано,  через охорону інших прав і свобод. Дана обставина  має важливе  значення  щодо захисту  екологічних прав громадян на внутрішньодержавному рівні.

Ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлює гарантії екологічних прав громадян (рис. 4.5).