§ 6. Правові засади державної екологічної політики

Правові  засади  екологічної  політики  закладено  в Кон- ституції України, яка визначає обов’язком держави забез- печення екологічної безпеки і підтримання екологічної рів- новаги на території  України, а також гарантує громадянам право на безпечне для життя і здоров’я довкілля2.

Відповідно  до Концепції  національної екологічної  по- літики України  на період до 2020 року, схваленої розпоря- дженням  Кабінету  Міністрів  України  від 17 жовтня  2007 року № 880-р, мета реалізації  національної екологічної  по- літики полягає в стабілізації і поліпшенні екологічного ста- ну території держави шляхом утвердження національної екологічної політики як інтегрованого фактора соціально- економічного розвитку України для забезпечення переходу до сталого розвитку  економіки  та впровадження екологіч- но збалансованої системи природокористування.

Серед  основних  напрямів  державної  екологічної  полі- тики в Україні необхідно відзначити:

1  Бєляєва С.С. Діймо разом // Екологічний вісник. – 2003. – №

9-10. – С. 18.

2   Екологічне  законодавство України:  Зб.  нормат.  актів  / Відп. ред. І.О. Заєць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 3.


-           по-перше,    забезпечення   безпечного    для    життя    і здоров’я громадян  України  навколишнього природно- го середовища  та раціонального використання приро- доресурсового потенціалу  держави;

-           по-друге, застосування заходів щодо попередження за-

бруднення  довкілля;

-           по-третє,  удосконалення законодавства, системи  дер- жавного управління та контролю в екологічній сфері;

-           по-четверте,  введення  економічних  механізмів  стиму-

лювання  господарської  діяльності  сумісної з нормами охорони  природи  та  раціонального природокористу- вання за рахунок забруднювачів довкілля;

-           по-п’яте, розширення міждержавного співробітництва

в екологічній сфері.

Реалізація державної екологічної політики є одним з го-

ловних й спільних  завдань як загальних, так і спеціальних органів державної влади в галузі екології.

Державні органи управління,  в компетенцію яких вхо- дить впровадження державної екологічної політики:

Верховна Рада України визначає засади державної еко- логічної політики (ч. 5 ст. 85 Конституції України);

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення держав- ної екологічної політики (ч. 1 ст. 116 Конституції України);

Міністерство охорони навколишнього природного середо- вища України забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (зем- лі, надр, поверхневих  та підземних  вод, атмосферного  повітря, лісів, тваринного і рослинного світу та природних ресурсів тери- торіальних вод, континентального шельфу і виключної морської (економічної) зони України) (п. 3 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України);

Державний комітет України із земельних ресурсів розро- бляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері


регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення  моніторингу  земель, ведення  держав- ного земельного  кадастру,  здійснення землеустрою,  встанов- лення меж області, району, міста, району в місті, села і селища та забезпечення її реалізації, проведення земельної реформи та подає їх Кабінетові Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного  середовища  (п. 3 Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів);

Державний комітет  лісового  господарства України здійснює  підготовку  і вносить  Міністрові  охорони  навко- лишнього природного середовища пропозиції щодо форму- вання державної політики  у сфері лісового і мисливського господарства,  полювання  та мисливського собаківництва, а також охорони, захисту,  раціонального використання та відтворення лісових  ресурсів, мисливських тварин,  підви- щення ефективності лісового і мисливського господарства та забезпечення її реалізації  (п. 3 Положення про Держав- ний комітет лісового господарства України);

Державний комітет України по водному  господарству приймає участь у формуванні та забезпечує реалізацію держав- ної політики  з питань розвитку  водного господарства і меліо- рації земель, управління галуззю та здійснення єдиної техніч- ної політики,  впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду роботи (п. 3 Положення про Державний комітет України по водному господарству);

Державна екологічна інспекція України приймає участь у межах своєї компетенції в реалізації державної по- літики  у сфері охорони навколишнього природного  серед- овища, раціонального використання природних  ресурсів (земля, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, кон- тинентального шельфу та виключної  (морської) економіч- ної зони України), поводження з відходами, небезпечними хімічними   речовинами,   пестицидами  та  агрохімікатами,


екологічної і радіаційної безпеки (п. 3 Положення про Дер- жавну екологічну інспекцію1) та ін.2

Контрольні питання

1.         Розкрийте поняття  управління в галузі екології.

2.         Назвіть  заходи адміністративного впливу щодо покра- щення якості довкілля.

3.         Які органи  державної  влади  є суб’єктами державного управління в галузі екології?

4.         Що є об’єктом державного екологічного управління?

5.         У чому полягає сутність принципів державного еколо- гічного управління?

6.         Назвіть  групи принципів державного  управління в га- лузі екології.

7.         Сформулюйте поняття  «методи державного  екологіч- ного управління».

8.         Охарактеризуйте основні  методи  державного  еколо- гічного управління.

9.         Розкрийте зміст поняття  «функції  державного  еколо- гічного управління».

10.  Дайте  характеристику функціям  державного   управ- ління в галузі екології.

11.  Викладіть  повноваження органів  державного  еколо- гічного управління.

12.  Розкрийте особливості  реалізації  державної  екологіч- ної політики.

1  Про затвердження Положення про Державну  екологічну  ін- спекцію: Постанова  Кабінету Міністрів  України  від 16 червня 2004 року № 770 // Офіційний вісник  України.  – 2004. – № 24. – Ст.

1589.

2  Рябець  К.А. Реалізація державної екологічної  політики  – одне з головних завдань природоохоронних та природоресурсних дер- жавних  органів  управління // МЕНЕДЖМЕНТ:  Збірник науко- вих праць. – Вип. 4. – К.: Міжгалузевий інститут управління МОН,

2005. – С. 160-161.