ВСТУП

В умовах ринкових відносин виживають лише ті підприємс- тва, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної про- дукції, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої пра- ці персоналу. Усе це вимагає необхідної відповідної модерніза- ції підготовки спеціалістів різних професій. Підготовка спеціа- лістів стосується не тільки фахівців з економіки та управління, але й майбутніх інженерів та виробничників.

Господарюючим суб’єктам (промисловим підприємствам) на- дані широкі права і можливості щодо реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, зосередження

кваліфікованих кадрів, збуту продукції, застосування високопро- дуктивної техніки і технологій. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спек- тра факторів, які впливають на ефективність використання вироб- ничого потенціалу. Для успішного вирішення цих питань інжене- рам-машинобудівникам треба знати економіку підприємства.

Мета даного навчального посібника — допомогти студентам машинобудівних спеціальностей у вивченні основних тем, які розкривають проблеми функціонування промислового підпри- ємства в умовах ринкових відносин; розглянути ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення промисловим підпри- ємством найкращих результатів при найменших затратах.

Навчальний посібник «Економіка промислового підприємс- тва» спрямований на формування у студентів здатності само- стійно мислити, на поглиблене опанування навчального матері- алу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання економічних розрахунків.


 

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні під- ходи до промислового підприємства щодо методів і способів раціонального поєднання та ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства, при цьому економічні та організаційні питання розглядаються у тіс- ному зв’язку з технікою і технологією.

Посібник побудований за принципом поєднання теоретич-

ного матеріалу з практичною інформацією у вигляді прикладів і виробничих ситуацій, а також питань і тестів для самоконтро- лю, що надає студентам можливість здійснювати самоконтроль своїх знань. Приклади та виробничі ситуації містять конкретну організаційно-економічну інформацію щодо проблем, які вини- кають у повсякденній діяльності промислового підприємства.

Особливу увагу приділено виробничим ресурсам та ефекти- вності їх використання , науково-технічному прогресу щодо впровадження нових виробів і нових технологій, інтенсифікації виробництва, сучасним формам організації виробництва, зни- женню витрат та оцінці ефективності виробництва.

Викладений у навчальному посібнику матеріал може бути

значною мірою використаний студентами машинобудівних спеціальностей та працівниками промислових підприємств.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам — доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри «Економіки та маркетингу» Національного технічного університету «Хар- ківський політехнічний інститут» Яковлєву А.І.; доктору еко-

номічних наук, професору, завідувачу відділу територіальних суспільних систем та просторового розвитку Інституту регіона- льних досліджень НАН України Шевчуку Л.Т.; Голові Правлін- ня, президенту ВАТ «Кременчуцького заводу дорожніх машин» Данілейко М.І. та ректору Кременчуцького державного універ- ситету імені Михайла Остроградського, доктору технічних на-

ук, професору Загірняку М.В. за поради та підтримку.