Ст.111 КК. Державна зрада

Державна зрада посягає на державний суверенітет України, на її територіальну недоторканність, обороноздатність і державну безпеку.

Спрямованість цього злочину на головні засади державної незалежності України визначає його суспільну небезпечність і тяжкість можливих наслідків.


Найбільшу небезпеку злочин може становити в умовах за- гострення з тих чи інших причин міжнародної обстановки або в умовах воєнного часу, або збройного конфлікту.

Характер  його суспільної  небезпеки  безпосередньо пов’язаний зі спільною підривною діяльністю іноземної держави, іноземної організації або їх представників проти України з вико- ристанням  державного  зрадника  – громадянина  України  в діяннях, спрямованих проти зовнішньої та внутрішньої безпеки держави. Державний суверенітет України – це незалежність, са- мостійність і верховенство державної влади в межах її території та самостійність і рівноправність у міжнародних відносинах.

Територіальна недоторканність України – це непорушність державного кордону України, непорушність її території. Оборо- ноздатність України – це боєздатність Збройних Сил України, їх готовність до захисту України від посягань на її незалежність і територіальну цілісність.

Безпосередній об’єкт злочину – суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність, обороноздатність, державна, еко- номічна чи інформаційна безпека України.

Суверенітет – це невід’ємне право держави самостійно ви-

рішувати всі питання внутрішньої та зовнішньої політики.

Територіальна недоторканність  – це цілісність і неподіль-

ність території держави в існуючих кордонах.

Обороноздатність – ступінь підготовленності держави до захисту від зовнішньої агресії. Це сукупність військового, еконо- мічного, науково-технічного,  соціального і морального потенціа- лів.

Державна безпека – стан захищеності конституційного ладу нашої держави від будь-яких підривних та злочинних дій.

Економічна безпека – це стан захищеності економіки держа-

ви, її господарчого комплексу від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Інформаційна безпека України – стан захищеності інформа- ційних структур, державної таємниці від протиправного заволо- діння ними.

Об’єктивно  державна  зрада  може  бути  вчинена  діями,  за-

значеними в ст.111:

–  перехід  на  бік  ворога  у  воєнний  час  або  в  бойовій обстановці;


– шпигунство;

– надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Кожне з цих діянь окремо утворює закінчений злочин.

Склад цього злочину є «формальним’, його наслідки – за межами цього складу злочину, а тому встановлювати їх і доказу- вати немає потреби.

Перехід на бік ворога у воєнний час або бойовій обстановці

– це вступ на службу до ворожої армії, участь у бойових дія на боці ворога з метою допомогти іноземній державі в боротьбі про- ти України (лише під час війни чи під час воєнного конфлікту).

Воєнний стан запроводжується Указом Президента України

на всій території держави чи окремих її місцевостях у рахі ого- лошення війни, наявності збройної агресії або явної загрози во- єнного нападу.

Збройний конфлікт може мати місце як у воєнний, так і в мирний час. Він передбачає ведення бою з воєнним супротивни- ком.

Шпигунство – це збирання з метою передачі іноземній дер- жаві або її представникам чи передача їм відомостей, які є держа- вною чи військовою таємницею.

Державна таємниця – це вид таємної інформації, що охоп- лює відомості у сфері оборони, економіки, науки, техніки, зовні- шніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, роз- голошення яких може завдати шкоди національній безпеці Укра- їни та які визнані державною таємницею і підлягають охороні державою.

Надання  іноземній  державі  організації  або їх представни- кам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України – це будь-яка допомога в проведенні підривної діяльності проти ін- тересів України зазначеним суб’єктам з боку громадянина Украї- ни, який, увійшовши в контакт з ними, надає їм допомогу в про- веденні будь-яких підрвних акцій проти України. Це може бути:

– вербування агентури;

– зрив переговорів між Україною та іншими державами то-

що.


Іноземна держава – це будь-яка держава, що проводить підривну діяльність проти України.

Іноземна організація – це будь-яка іноземна державна або недержавна організація, яка проводить підривну діяльність проти України.

Представники іноземної держави та іноземної організації – це офіційні та неофіційні особи, що діють від їхнього імені або за їх дорученням. Злочин вважається закінченим з моменту вступу громадянина України в контакт з іноземною організацією або їх представниками  і згоди з його боку на надання допомоги в про- веденні підривної діяльності проти України.

Державна зрада як злочин вчинюється умисно. Умисел може бути як прямим, так і побічним, оскільки суб’єкт може вчи- нювати цей злочин, не бажаючи заподіяти шкоду державним ін- тересам України, а переслідувати при цьому іншу, наприклад, ко- рисливу мету.

Мотиви вчинення держдавної зради істотного значення не мають, оскільки вони не впливають на підстави відповідальності і кваліфікацію злочину.

Суб’єктом  відповідальності  за  державну  зраду  може  бути лише громадянин України, який досягнув віку 16 років. Співуча- сниками цього злочину можуть бути й інші особи – іноземці та особи без громадянства.