Ст.   224.   Виготовлення,   збут   та   використання   під-

роблених недержавних цінних паперів

Об’єкт злочину – встановлений порядок виготовлення, збу- ту та використання недержавних цінних паперів та фінансові інтереси елементів таких паперів.

Об’єктивна сторона злочну – виготовлення з метою збуту,

збут чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів.

Предметом цього злочину є недержавні цінні папери, акції, облігації підприємств, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду, векселі. Різними цінними па- перами закріплюються різні права: акціями – корпоративні, облігаціями, векселями, ощадними сертифікатами тощо – зобов'язальні.

Акція – це цінний папір без установленого строку обігу (як правило, довгостроковий), який засвідчує факт інвестування грошових коштів до акціонерного товариства та особисті майнові права її власника на вкладені грошові кошти (частку в статутно- му фонді та в майні при ліквідації, частину прибутку, дивіденди) та немайнові права, пов'язані з майновими (членство і право управління, право на інформацію про діяльність товариства).

Облігація – цінний папір, що засвідчує факт позики її влас- ником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому  строк  з виплатою  фіксованого  процента,  тобто  право  на


повернення  позичених  грошових  коштів  і  на  частину  доходу емітента облігації, обмежену процентом.

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про де- понування грошових коштів, яке засвідчує право власника на одержання після встановленого строку депозиту і процентів по ньому, тобто на позичені гроші і на частину доходу, обмежену процентом, отриману емітентом від обігу позичених коштів.

Вексель – як правило, короткостроковий  цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця (емітента векселя) сплатити після настання строку визначену суму грошей векселедержателю.

До предмета злочину, передбаченого ст. 224 КК, не відносяться: грошові лотереї, сертифікати якості та відповідності, торговельні  патенти,  марки  акцизного  збору,  марки  гербового збору тощо. Підробка або використання чи збут цих документів кваліфікується за ст. 216, 358, 366 КК.

Об'єктивну  сторону  злочину,  передбаченого  ст.  224  КК,

утворює:

1) випуск цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку;

2)  внесення   в  документи,   які  подаються   для  реєстрації цінних паперів, завідомо недостовірної інформації;

3) затвердження документів, які містять завідомо недо- стовірну інформацію і подаються для реєстрації емісії цінних паперів;

4) виготовлення підроблених недержавних цінних паперів;

5) збут підроблених недержавних цінних паперів;

6) використання іншим способом підроблених недержавних цінних паперів.

Діяння, передбачене ст. 224 КК, вчинюється умисно.

Відповідальність за фальшування або збут чи використання недержавних цінних паперів настає з віку шістнадцять років.