Ст. 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

Об’єкт злочину – нормальна фінансова діяльність держави, відповідних  державних  органів  суб’єктів  господарської діяльності.

Об’єктивна сторона – надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої  інформації  органам державної влади, бан- кам  або  іншим  кредиторам  з метою  одержання  субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності.

Шахрайство з фінансовими ресурсами полягає в наданні підприємцями завідомо неправдивої інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, кредитів чи пільг по податках (за відсутності ознак роз- крадання).  Сутність цього злочину полягає в застосуванні  обману для отримання кредитів, субсидій чи пільг по оподаткуванню.

Кредити, дотації, субвенції – це різні види фінансової до-

помоги з боку держави чи інших кредиторів.

Дотацією називається безповоротна грошова допомога, що надається державою фінансово слабким або збитковим підприємствам для компенсації затрат, які не покриваються ви- ручкою від реалізації продукції цих підприємств, коли витрати на її виробництво перевищують доход від її реалізації.

Субсидією називається фінансова допомога для стиму- лювання виробництва певної продукції чи певної діяльності, яка надається незалежно від фінансового стану підприємства.

Субвенція – це фінансування певних проектів, програм на певних умовах і на визначений час, після чого сума субвенції по- винна бути повернута кредиторові.

Кредит – це позичка в грошовій чи товарній формі на умо-

вах повернення її в обумовлений строк з виплатою відсотків за її надання.

За статею 222 КК кваліфікуються дії посадових і приватних осіб, які надали завідомо неправдиву інформацію з метою неза- конного отримання  фінансової  допомоги.  Діяння кваліфікується за ст. 222 за відсутністю ознак розкрадання державних, колектив- них чи приватних коштів.


Якщо винна особа надає неправдиву інформацію для отри- мання кредитів, субсидій, дотацій з метою привласнити ці кошти, то її дії кваліфікуються як розкрадання державного, колективного чи приватного майна за ст. 191 КК.

Вчинення шахрайства з фінансами повторно або заподіяння шахрайством великої матеріальної шкоди державі чи кредитору кваліфікується за ч. 2 ст. 222 КК.

Надання   службовою   особою   суб'єкта   підприємницької

діяльності завідомо неправдивої інформації податковій інспекції з метою одержання пільг з оподаткування утворює сукупність злочинів – шахрайство з фінансовими ресурсами і ухилення від сплати податків.

Суб’єктивна сторона злочину – будь-яке шахрайство, пере-

дбачене ст. 222 КК, вчинюється умисно.

Суб’єкт злочину – відповідальними за шахрайство з фінансовими ресурсами є особи, які досягли 16-ти років.