Ст. 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по- рядок сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входить в систему оподаткування.

Предмет злочину – умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять у систему опо- даткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалеж- но від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу разів і більше перевищують установлений законодавством неопо- датковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових


платежів, які в три тисячі разів і більше перевищують установ- лений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів гро- мадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неопо- датковуваний мінімум доходів громадян.

Ухилення від сплати податків є одним з найшкідливіших господарських злочинів.

По-перше, цим діянням руйнується формування фінансових

надходжень у державний бюджет, і держава не може належним чином виконувати свої соціальні функції.

По-друге, вся соціальна сфера не дотримує фінансового за-

безпечення (лікарі, вчителі, пенсіонери, студенти та всі ін.).

По-третє,  суб'єкти  несплати  податків  отримують невиправдані прибутки і мають змогу витиснути з ринку товарів і послуг своїх сумлінних конкурентів.

Обов'язок сплачувати податки є конституційним.

Порядок і розміри сплати податків та інших обов'язкових платежів суб'єктами підприємницької діяльності, а також терміни їх  сплати,  встановлюються  законами  України,  декретами Кабінету Міністрів та інструкціями Міністерства фінансів і Головної податкової інспекції.

Діяння   кваліфікується   за  ч.  1  ст.  212  КК  у  випадках заподіяння не сплатою податків чи інших обов'язкових платежів шкоди державі в значних розмірах. Такою визнається шкода, яка у тисячу разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України.

За ч. 2 ст. 212 КК кваліфікується ухилення від сплати податків чи інших обов'язкових платежів, вчинене за попереднім зговором групою осіб, або якщо воно призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах (які більше, ніж у три тисячі разів пере- вищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян), а також вчинене повторно.

За ч. З ст. 212 КК діяння кваліфікується у випадках, коли:

а) діяння, передбачене ч. 1 ст. 212 КК, було вчинене особою, яка має не зняту чи не погашену судимість за раніше вчинене діяння, передбачене ч. 1 або ч. 2 ст. 212 КК;


б) якщо несплатою податків або інших обов'язкових платежів державі була заподіяна шкода в особливо великих розмірах (яка в п'ять тисяч разів і більше перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

Суб’єктивна сторона злочину – Ст. 212 КК передбачає відповідальність  за  умисну  несплату  податків  і  зборів.  Різного виду помилки у сплаті податків чи якась інша недбалість складу злочину не утворює.

Згідно з ч. 4 ст. 212 КК, особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою статті 212 КК, звільня- ється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притяг- нення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану дер- жаві їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Суб’єкт злочину – відповідальними за несплату податків можуть бути посадові особи об'єктів оподаткування, а також гро- мадяни, які досягли віку шістнадцяти років.

Ст. 212-1 КК. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування  (зміни ЗУ від 17.11.2005р.)

Умисне ухилення від сплати страхових внесків на загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, що займається підприємницькою діяльніс- тю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншо особою, яка зобов’язана сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактич- ного ненадходження до пенсійого фонду України коштів у знач- них розмірах.