Ст. 210. Порушення законодавства про бюджетну систе-

му України

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по-

рядок використання бюджетних коштів.

Об’єктивна сторона злочину – використання службовою особою  бюджетних  коштів усупереч  їх цільовому  призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а та- кож  недотримання  вимог  щодо  пропорційного  скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним за-


конодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах.

Діяння, передбачене ст. 210 КК, є спеціальним видом зло-

вживання владою чи посадовими повноваженнями (ст. 364 КК).

Склад злочину утворюють:

а) використання посадовою особою бюджетних коштів не за їх призначенням чи в більших обсягах, ніж було передбачено;

б) недотримання вимог щодо використання видатків бюдже- ту (скорочення чи непропорційне використання), якщо ці дії були вчинені з бюджетними коштами у великих розмірах, тобто на су- му  яка   в  сто   разів   і  більше   перевищує   неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб’єктивна  сторона злочину – порушення  законодавства

про бюджетну систему України вчинюється умисно. Помилка у використанні бюджетних коштів складу злочину не утворює.

Суб’єкт злочину – відповідальними за порушення законо- давства про бюджетну систему є посадові особи, які наділені повноваженнями розпоряджатися бюджетними коштами.

Перелік посадових  осіб, які є розпорядниками  коштів дер-

жавного бюджету, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 року № 13 «Про вдосконалення системи головних  розпорядників  коштів  державного  бюджету»  (ОВУ.  –

2000. – № 2. – Ст. 36).

Відповідальність за порушення законодавства про бюджет-

ну систему України настає з віку шістнадцять років.