Ст. 208. Незаконне  відкриття  або використання  за ме-

жами України валютних рахунків

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по- рядок відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Об’єктвна сторона злочину – незаконне, з порушенням ус-

тановленого законом порядку, відкриття або використання за ме- жами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене грома- дянином України, що постійно проживає на її території, а також валютних   рахунків   юридичних   осіб,   що  діють   на  території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення


зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку  діяльність без створення юридичної особи.

Порядок і умови відкриття валютних рахунків регулюється Положенням про порядок надання ліцензій на відкриття юридични- ми особами–резидентами України рахунків в іноземних банках, яке затверджено  постановою  Правління Національного  банку України від 5 травня 1999 р. за № 212 (ОВУ. – 1999. – № 20. – Ст. 907).

Положенням передбачено, що резиденти України можуть мати рахунки в іноземній валюті за кордоном лише за наявності дозволу Національного   банку   України.   Дозвіл   на  відкриття   рахунків   в іноземній валюті за кордоном оформляється у формі ліцензії.

Склад злочину утворюють відкриття або використання за межами України валютних рахунків, без дозволу Національного банку. Ст. 208 КК містить формальний склад злочину, діяння визнається  закінченим  з  моменту  відкриття  або  використання будь-яким способом валютного рахунка за кордоном, незалежно від настання злочинних наслідків.

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, вчинене повторно або групою осіб, кваліфікується за ч. 2 ст. 208 КК.

Суб’єктивна сторона злочну – незаконне відкриття чи ви- користання валютних рахунків за межами України вчинюється умисно.

Суб’єкт злочину – відповідальними за незаконне відкриття

чи  використання  валютних  рахунків  за  межами  України  є  всі осудні особи, що досягли віку шістнадцяти років і які є грома- дянами України і постійно проживають на території України, як приватні, так і посадові особи.