Ст. 203. Зайняття забороненими видами господарської діяльності

Зайняття  видами  господарської   діяльності,   щодо  яких  є

спеціальна  заборона,  встановлена  законом,  крім  випадків,  пе-

редбачених іншими статтями цього Кодексу.

Об’єкт злочину – встановлений в Україні порядок зайняття господарською діяльністю, а також суспільна небезпека та здо- ров’я населення.

Згідно зі ст. 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Ст. 203 КК встановлює кримінальну відповідальність за підприємницьку діяльність, відносно якої законом встановлена спеціальна заборона.

У  законі  України  від  7  лютого  1991  р.  «Про  підприєм- ництво» перелік заборонених видів підприємництва не наводить- ся. Разом з тим закон містить перелік видів підприємницької діяльності, якою можуть займатися лише державні підприємства: це виготовлення і реалізація зброї, вибухових речовин, наркотич- них засобів чи психотропних речовин. Ст. 4 закону дає перелік видів діяльності,  якою можуть займатися  юридичні особи лише за спеціальним дозволом (ліцензією), який видається Кабінетом Міністрів або уповноваженими ним органами.

Окремими видами підприємницької діяльності можуть займа- тися лише певні юридичні особи, наприклад, діяльністю по випуску та обігу цінних паперів можуть займатися лише банки, акціонерні товариства та інші товариства, для яких операції з цінними папера- ми становлять їх виключний вид діяльності (Закон України від 18 червня 1991 р. «Про цінні папери і фондову біржу»).

Фізичні особи такими видами діяльності  займатися  не мо-

жуть, для фізичних осіб ці види діяльності заборонені.

Діяння  може  кваліфікуватися  за  статею  203  КК  лише  за умови,  що  певні  дії,  види  робіт  є  постійним  зайняттям  певної особи, яка розраховує отримати від цього доход. За зайняття за- бороненими видами робіт відповідальність передбачена за стат- тями 134, 199, 201, 204, 224, 263, 300, 302 КК. Вчинення хоча б одного діяння чи виготовлення хоча б одного із заборонених ци- ми  нормами  предмета  (підробка  однієї  купюри,  виготовлення


вогнепальної             зброї,    порнографії    тощо)    кваліфікується     за відповідними статтями КК.

Частина 2 ст. 203 КК передбачає відповідальність за кваліфіковані види незаконної підприємницької діяльності.

Кваліфікуючими  ознаками  ч.  2  ст.  203  КК  є  заподіяння істотної шкоди інтересам держави, юридичних або фізичних осіб, а також вчинення цього злочину особою, раніше судимою за зай- няття забороненими видами підприємницької діяльності.

Розміри шкоди визначаються з урахуванням:

а) розмірів прибутків від такої діяльності;

6) тривалості зайняття цією діяльністю;

в) сум, несплачених державі, партнерам.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу разів і більше перевищує неоподат- ковуваний мінімум доходів громадян.

Суб’єктвна    сторона   злочину   –   зайняття   забороненою

підприємницькою діяльністю – злочин умисний.

Суб’єкт  злочину  –  відповідальними  за  його  вчинення  мо-

жуть бути всі осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку.

Ст. 203-1 КК. Незаконний обіг дисків для лазерних сис- тем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх ви- робництва (зміни ЗУ від 06.07. 2005 р.)

Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалі-

зація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, ма- триць, обладнання та сировини для їхнього виробництва, якщо ці дії вчинені в значних розмірах.

Частина 2.  ст.203-1   передбачає   кримінальну   відповідаль- ність за злочин, скоєний повторно або за попередньою змовою групою осіб або вчинені у великих розмірах.

Під значним розміром слід розуміти вартість дисків для ла- зерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що в двадцять разів і більше перевищує рівень неоподаткованого мініміму доходів громадян; під великим розмі- ром – що у сто разів і більше перевищує рівень неоподаткованого мініміму доходів громадян.