Ст. 202. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю

Здійснення  без державної  реєстрації,  як суб'єкта підприєм-

ницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає  ліцензуванню,  або  здійснення  без  одержання  ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів госпо- дарської  діяльності  з  порушенням  умов  ліцензування,  якщо  це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах.

Об’єкт злочину – встановлений в Україні порядок зайняття господарською та банківською діяльністю.


У  Законі  України  від  7  лютого  1991  р.  «Про  підприєм- ництво» підприємництвом називається самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції,  виконанню  робіт,  наданню  послуг  та  заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Ст. 202 КК передбачає  відповідальність  за два види пору-

шень порядку зайняття підприємницькою діяльністю:

а) зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

б) зайняття банківською діяльністю без спеціального дозво-

лу (ліцензії).

Перелік видів підприємницької діяльності, на зайняття яки- ми необхідно отримати дозвіл (ліцензію), наведений у ст. 4 Зако- ну України «Про підприємництво». До таких видів діяльності, зокрема, віднесено: ремонт спортивної, мисливської вогнепальної зброї  та  боєприпасів  до  неї,  виготовлення  і  реалізація медикаментів і хімічних речовин; виготовлення вина, пива, спир- ту, горілчаних, лікерних та коньячних напоїв; медична, юридич- на, ветеринарна практика; внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; надання послуг, пов'язаних з охороною колективної чи приватної власності або громадян і т. ін.

Діяння кваліфікується за ст. 202 КК лише у випадках, якщо воно заподіяло істотну шкоду іншим особам і було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, тобто коли сума цього доходу в тисячу разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб’єктвна сторона злочину – діяння, передбачене ст. 202, вчинюється лише умисно, оскільки кримінальна відповідальність за його вчинення настає лише у випадках одержання доходу у ве- ликих розмірах.

Суб’єкт злочину – відповідальними за такі порушення є всі особи, які є суб'єктами  підприємницької  діяльності,  що досягли

16-ти років.