Ст. 199. Виготовлення, зберігання, придбання, пе- ревезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут   підроблених   грошей,   державних   цінних   паперів   чи білетів державної лотереї

Дії, передбачені цією статею, вважаються вчиненими у ве-

ликому розмірі, якщо сума підробки у двісті разів і більше пере- вищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі – якщо сума підробки у чотириста разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Фальшування грошей та всі інші незаконні операції з підробленими грошима посягають на кредитно-фінансову та економічну систему України, на добробут народу.

Таке  посягання   заподіює  у  фінансово-кредитній   та  еко-

номічній сфері велику суспільно небезпечну шкоду тому, що в ринковій економіці вся сукупність господарських зв'язків реалізується через механізм системи вартісних відносин. Гроші в


процесі товарообліку не тільки підтверджують суспільно значен- ня витрат на виробництво товару, а й визначають відповідність даного товару суспільним потребам. Таким чином, гроші висту- пають не лише втіленням вартості при обміні, а й визначенням їхнього кількісного виміру в конкретному товарі.

Гроші використовуються  як еквівалент  при обміні товарів,

тому що вони:

а) є законним платіжним засобом, декларовані державою як гроші;

б) кількісно обмежені в обігу, а право емісії належить тільки державі;

в) можуть легально обмінюватися на різні товари.

Створення в Україні остаточно сформованої грошової сис- теми з постійною  національною  валютою  вимагає  застосування всіх необхідних заходів її захисту.

Для  забезпечення  належного  захисту  національної  валюти

від підробок в Україні у березні 1994 р. було введено в дію банк- нотно-монетний  двір,  який  використовує  найсучасніші технології, системи комп'ютерної графіки, виготовлення оригінальних друкарських форм та захищених фарб. Це – друкарські  лінії,  що  включають  офсетні  машини  «Супер Сімултан-312» і машини інтагліо друку «Супер Орлов Інтагліо», це – автоматичний контроль якості продукції на машині «Нота- Чек»; це – лінії автоматичної оброблення банкнот «Кутпак-2» та близько 250 одиниць технологічного устаткування, виготовлено- го провідними фірмами Німеччини, Австрії, Італії.

Банкнотно-монетний двір виконує замовлення на виго- товлення банкнот, різних видів цінних паперів і документів суво- рого обліку. Це облігації внутрішньої державної ощадної позики, розрахункові та грошові чеки Національного банку України, приватизаційні сертифікати, марки акцизного збору на тютюнові вироби та алкогольні напої, сувенірні поштові марки.

Усі цінні напери,  що виготовляються  банкнотно-монетним

двором, мають найсучасніші засоби захисту від підроблення. У банкнотно-монетному дворі створено монетне виробництво, де карбуються монети масового обігу, пам'ятні та ювілейні монети з золота, срібла та інших металів. У квітні 1997 р. прийнята в експлуатацію    фабрика    банкнотного    паперу    в    м.    Малині


Житомирської області. Технологічні потоки фабрики дозволяють виготовляти високоякісне волокно як із бавовни, так і з бавовня- ного лінту. Папір виготовляється на циліндровій (круглосітковій) папероробній машині. Технологічне обладнання дає змогу виго- товляти банкнотний та захищений папір із круглосітковим ло- кальним багатотонованим водяним знаком, двома захисними стрічками, захисними волокнами, планшетами та іншими елемен- тами захисту. Папір проходить стовідсотковий контроль якості. Усіма технологічними процесами керують комп’ютери.

Банкноти та цінні папери друкуються з використанням су- часних технологій, що виключають можливість підроблення. Для цього використовуються  захищені види паперу та фарб, спеціа- льні технології виготовлення друкарських форм і друку, відпові- дні умови виробництва.

Папір. Для банкнот і цінних паперів має різноманітні влас- тивості: круглосіткові двотонові та багатотонові водяні знаки, за- хисні стрічки, кольорові та флуоресціюючі волокна, реакцію на хімічні розчинники.

Фарби. Спеціальні захищені фарби, якість яких суворо кон- тролюється: видимі та невидимі в інфрачервоних променях, ко- льорозмінні під дією хімічних розчинів та ін.

Дизайн. Під час розробки дизайну використовуються тра- диційне мистецтво гравера та найсучасніша система комп'ютерної графіки для отримання різноманітних складних візерунків.

Друкарські форми. Спеціальні технології виготовлення ори- гінальних та композитних фотоформ, робочих друкарських форм для сухого офсетного та інтагліосетного, інтагліо друку.

Способи друку. Орловський офсетний та інтагліосетний друк на машинах «Супер Сімултан-312», орловський багатоколірний інтагліо друк на машинах «Супер Орлов Інтагліо», нумераційний друк на ро- таційних машинах «Супер Нуме-рота-212».

Контроль якості. Автоматичний контроль якості на машині

«Нота-Чек».

Фінішні операції. Порізка, обандеролювання та пакування банкнот на автоматичній лінії «Кутпак-2».

Система безпеки. Система безпеки забезпечує контроль за збереженням паперу та готової продукції, міжопераційний кон- троль за напівфабрикатами.


Банкноти виготовлені на спеціальному білому папері, що не флуоресціює в ультрафіолетових променях, із захисною стрічкою і  з багатотонованим  водяним знаком, розташованим  у вільному від друку місці, що повторює портрет, надрукований на лицьово- му боці банкноти. Розмір банкнот – 133 х 66 мм.

Елементи захисту банкнот:

1) водяний знак – видиме на білій площині банкноти, у разі розглядання її проти світла, зображення в різних тонах (світліших та темніших від паперу), що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти;

2)  захисна  стрічка  –  стрічка  з  позитивним  мікротекстом слова «Україна» – у банкнотах номіналом 5 гривень та «віконна» металізована – у банкнотах номіналом 20 гривень;

3) суміщений малюнок – малюнок розташований в одному місці на лицьовому та зворотному боках банкноти. Всі його еле- менти збігаються та доповнюють один одного під час розглядан- ня банкноти проти світла;

4) райдужний друк – поступовий перехід одного кольору за- хисної сітки, виконаної суцільними лініями без розривів, до ін- шого (захисна сітка з обох боків банкноти);

5) антисканерна сітка – розміщені під різними кутами тон- кі лінії, які за копіювання чи сканування банкноти можуть утво- рювати на копії «муар» (елементи захисної сітки з обох боків банкноти);

6)  мікротекст  –  напис  безперервно  повторюваного  слова

«Україна», абревіатури «НБУ», які можна прочитати за допомо-

гою збільшувального скла;

7) рельєфні елементи – елементи друку, що виступають над поверхнею паперу, шершавість яких відчувається на дотик кінчиками пальців (портрет і написи, номінал цифрами, кодоване зображення, знак для сліпих на лицьовому боці);

8)  приховане  (латентне)  зображення  –  зображення номіналу  цифрами,  що  видно  розглядаючи  банкноти  на  рівні світла в разі її повороту на.45 градусів;

9) знак для сліпих – рельєфний елемент, розміщений у ліво-

му нижньому куті банкноти, який відчувається на дотик кінчика-

ми пальців і визначає номінал банкноти;


10) Орловський друк (офсетний та інтагліо) – це різкий пере- хід фарби одного кольору до іншого без розриву та зміщення лі- ній малюнка.

Такі самі засоби захисту використовуються і при виготовле-

нні цінних паперів.

Незважаючи на такі ретельні засоби захисту, практика знає чимало спроб підробки грошей та цінних паперів.

Предметами фальшування можуть бути:

– державні казначейські білети і білети Національного банку

України;

– розмінні металеві монети;

– іноземна валюта;

–  державні   цінні   папери   (акції,   облігації,   векселі,   сер-

тифікати та ін.).

Для відповідальності за фальшування грошей чи цінних паперів  не  має  юридичного  значення  спосіб  їх  виготовлення. Склад злочину утворює будь-який спосіб, якщо він дає змогу до- сягти злочинної мети – збуту фальшивих купюр чи паперів. Гру- бе, невдале фальшування, яке розраховане на передачу таких фальшивок неосвіченим чи особам з фізичними вадами, утворює склад іншого злочину – шахрайства (ст. 190 КК).

Підробка грошових знаків – це і фальсифікація грошової ку- пюри меншої цінності на купюру більшої цінності, наприклад, купюри цінністю в 10 гривень на купюру в 100 гривень.

Збутом фальшивих грошових знаків чи цінних паперів є ви- пуск їх в обіг як особою, що їх виготовила, так і тією особою, яка їх не підробляла, не виготовляла, незалежно від того, звідки вони до неї потрапили, але за умови, що ця особа усвідомлює факт ви- пуску в обіг фальшивих грошей.

Фальшування грошей або цінних паперів, а також їх збут є злочином умисним, оскільки фальшування грошей вчинюється з метою випуску їх в обіг. Підробка грошей чи цінних паперів з іншою метою, наприклад, для колекції, демонстрації своєї майстерності складу злочину не утворює.

Частина   2   ст.   199   КК   передбачає   підвищену   відпові-

дальність у випадках вчинення цього злочину:

– за попереднім зговором групою осіб;


– особою, раніше судимою за виготовлення чи збут підроблених грошей чи цінних паперів (за наявності судимості за попередній злочин).

Якщо дії, передбачені ст. 199 КК, були вчинені ор- ганізованою групою або в особливо великому розмірі, то вчинене кваліфікується за ч. 3 ст. 199 КК.

Ознаки  організованої  групи визначені  в коментарях  до ст.

27, 115, 185-191 КК.

Відповідальність  за фальшування грошей та цінних паперів настає з досягнення віку шістнадцяти років.