Ст. 198. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом

Ст.  198  КК  передбачає  відповідальність  за  заздалегідь  не

обіцяне придбання, зберігання чи збут майна, здобутого злочином.

Об’єкт злочину – встановлений цивільним правом України порядок придбання або збут (відчудження) чи зберігання майна.

Заздалегідь обіцяне придбання чи збут такого майна визнається співучастю в злочині, яким це майно було здобуто.

Об'єктивну сторону злочину утворюють різноманітні спосо- би і форми придбання (купівля, обмін, прийняття в дарунок, у ра- хунок боргу тощо), збуту (продажу, обміну, дарування тощо) чи зберігання майна.

Діяння може бути вчинене у вигляді промислу лише у випад- ках придбання майна в різних злочинців, або збуту майна на ко- ристь різних злочинців, що трапляється рідко. Такі дії стають, швидше, співучастю в здобуванні майна, якщо вони вчинюються на користь одного і того самого здобувача майна, оскільки ці дії дають здобувачеві підстави сподіватися на продовження такого сприяння в реалізації майна, здобутого злочином.

Суб’єктивна сторона злочну – діяння вчинюється умисно,

тобто винний усвідомлює те, що майно здобуте злочином.

Кримінальна відповідальність  не настає при сумнівах, при-

пущеннях про належність майна.

Відповідальність за придбання і збут майна, здобутого зло-

чином, настає з досягнення віку шістнадцяти років.