Ст. 194. Умисне знищення або пошкодження майна

Знищення або пошкодження чужого майна є досить пошире-

ними злочинами, відповідальність за які передбачена ст. 194 КК.

Знищенням визнається повне зіпсування майна, приведення майна до такого стану, в якому воно вже не може використовувати- ся за своїм призначенням повну втрату господарсько-економічних властивостей і не може бути поновленим (спалення будівлі, загибель худоби, гнилість харчів, отруєння напоїв і т. ін.).

Під знищенням чужого майна розуміється доведення цього майна до повної непридатності  щодо його цільового призначен- ня. Внаслідок знищення майно перестає існувати або повністю втрачає свою цінність.

Знищення або пошкодження чужого майна – це не тільки і не стільки фізичне його зруйнування, а головним чином, знищен- ня, анулювання, ліквідація можливості для власника володіти майном, користуватися ним.

Пошкодженням  майна  називається  така  його  зіпсованість,

унаслідок якої зменшилася чи погіршилась його якість, цінність, і майно  тимчасово  або  частково  не  може  використовуватись  за своїм призначенням.


Предметом  знищення  і пошкодження  можуть бути маши- ни, механізми,  худоба, будівлі, харчі, сировина, цінні папери та інші матеріальні об'єкти.

Предметами  злочинного  знищення  чи пошкодження  майна не можуть  бути  документи,  оскільки  документи  – не майно  і тому відповідальність за їх знищення чи пошкодження передба- чене спеціальною статею 357 КК.

Зруйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації утворюють окремий злочин, відповідальність за який передбаче- на ст. 277 КК.

Зруйнування чи пошкодження майна (об'єктів), яке має важ- ливе господарське оборонне значення, з метою ослаблення дер- жави, кваліфікується за ст. 113 КК.

Знищення   або   пошкодження   майна   при   масових   заво-

рушеннях кваліфікується за ст. 294 КК.

Знищення чи пошкодження  лісових масивів кваліфікується за ст. 245 КК, а незаконна порубка лісу – за ст. 246 КК.

Знищення  або  пошкодження  майна,  яке  належить працівникам прокуратури, органу внутрішніх справ чи безпеки та їх близьким, кваліфікується, за ст. 378 КК.

Пошкодження ліній зв'язку кваліфікується за ст. 360 КК. Знищення  і зруйнування  пам'яток  історії  і культури кваліфікуються за ст. 298 КК.

Знищення або пошкодження військового майна – зброї, боєприпасів, засобів пересуванія, військової техніки чи іншого майна – кваліфікується за ст. 411 КК.

Знищення чи пошкодження  чухого майна, відповідальність за яке передбачена статею 194 КК, може бути вчинено з різних спонукань – помсти, ревнощів, хуліганства.

Розкрадання  і  знищення  чужого  майна  кваліфікується  за

сукупністю злочинів лише тоді, коли знищено було інше, не ви-

крадене майно.

Кваліфікуючими ознаками навмисного знищення або пош- кодження чужого майна є: а) знищення або пошкодження чужого майна підпалом, за умовою, якщо, враховуючи конкретні обста- вини  підпалу,  цей  підпал  був  загальнонебезпечним.  Знищення або  пошкодження  підпалом  певної  речі,  наприклад,  автомобіля


далеко  від  будівель,  споруд,  у  полі  не  може  вважатися  ква-

ліфікованим;

б) знищення або пошкодження майна іншим загальнонебез- печним способом – вибухом, затопленням чи іншими подібними діями, якими створюється значна небезпека для людей або предметі», крім тих, на які було спрямовано злочин;

в) умисне знищення або пошкодження чужого майна підпа- лом або іншим загальнонебезпечним способом, яке спричинило людські  жертви  (за  умови  необережної  загибелі  хоча  б  однієї особи; навмисно заподіяна смерть утворює сукупність злочинів), або завдало особливо великої шкоди (зруйнування важливого об'- єкта, заподіяння тілесних ушкоджень кільком потерпілим та ін.) кваліфікуються за ч. 2 ст. 194 КК.

До особливо великої шкоди внаслідок знищення або пошко- дження державного чи колективного майна належить, напри- клад, виведення з ладу повністю або на тривалий час виробничих підприємств (окремих цехів, дільниць) та інших важливих споруд (гребель, системи водо– та енергопостачання, зв'язку тощо), заги- бель великої кількості худоби, спалення або пошкодження лісових масивів на значних площах або інше заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Іншими тяжкими наслідками визнається заподіяння тяжких

тілесних ушкоджень одній або кільком особам, середньої тяжкос- ті тілесних ушкоджень двом та більше потерпілим або заподіяння значної  матеріальної  шкоди  державній,  громадській  організації або громадянам.

Відповідальність за умисне знищення чи пошкодження чу-

жого майна настає з віку чотирнадцять років (ч. 2 ст. 22 КК).

Ст. 194-1 КК. Умисне пошкодження об’єктів електроеер-

гетики (зміни ЗУ від 31.05.2005 р.)

Умисне пошкодження або руйнування об’єктів електроенер- гетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об’єктів, або спричинило небезпеку для житя людей.

Ч.2 ст. 194-1 передбачає кримінальну відповідальність якщо злочин скоєно повторно або за попередньою змовю групою осіб або загальнонебезпечним способом (шляхом).


Ч.3. ст.194-1 предбачає кримінальну відповідальність за скоєння злочину що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.