Ст.170 КК. Перешкодження законній діяльності профе- сійних спілок, політичних партій, громадських організацій (коментар ст. 36 Конституції України – права і свободи гро- мадян на об’єднання)

Об’єкт  злочину  –  законна  діяльність  професійних  спілок,

політичних партій, громадських організацій.

Об’єктивною стороною цього злочину є будь-які способи і за- соби перешкодження законній діяльності профспілок, партій, гро- мадських організацій або їх органів. Умисне перешкодження закон- ній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських оганізацій, що може знайти свій вираз у незаконному припиненні ді- яльності  професійних  спілок,  політичної  партії;  недопущенні  або зриві засідань їх керуючих органів або з’їздів та ін.

Із суб’єктивної сторони цей злочин – умисний.

Суб’єктом  відповідальності   є  осудна  особа,  яка  досягла

16-річного віку.