Ст. 162 КК. Порушення недоторканності житла

Об’єкт злочину – консттуційне право громадянина на недо-

торканність житла.

Об’єктивна сторона злочину – може бути виражена в неза- конному проникненні до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а також у неза- конному  виселенні  чи  інших  діях,  що  порушують  недоторкан- ність житла громадян.

Порушенням недоторканності житла буде проникнення до житла сторонніх без добровільної згоди власника на таку дію: обшук, здійснюваний особами, які не мають на це права, або осо- бами, які мають на це право лише за певних умов, передбачених нормами КПК всупереч положення цих норм (за відсутності пос- танови суду щодо проведення обшуку).

Незаконне виселення – це виселення з житла без судового рішення, що вступило в законну силу.

Суб’єкт злочину – будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку. Суб’єктивна сторона злочину – прямий умисел. Насильство – фізичний вплив на особу.

При загрозі протиправного насильницького вторгнення в житло особа для його відвернення може застосовувати зброю або будь-які інші засоби чи предмети, що не має бути наслідком кри- мінальної відповідальності незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. У таких випадках зброю та інші за- соби можна застосовувати і до службової особи.