Ст КК. 157. Перешкодження  здійсненню виборчого пра- ва (зміни: нова редакція ст. 157, 158, 159 ЗУ від 23.02.2006р. зміна: нова редакція ЗУ від 22.02.2007 р.).

Перешкоджання  вільному  здійсненню  громадянами  свого

виборчого права або права брати участь у референдумі, перешко- дження діяльності  іншого су’єкта виборчого  процесу, ініціатив- ної групи референдуму, комісії з референдуму, члена комісії з референдуму  або  офіційного  спостерігача  при  виконанні  ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушу- ванням (зміни: ЗУ від 22.02. 2007 р.).       Об’єктвна сторона зло- чину – перешкодження здійсненню виборчого права може чини- тися будь-якими способами: насильством, обманом, погрозами, підкупом та іншими способами, які руйнують вільну участь гро- мадянина  у  виборах  Президента  України,  депутатів  Верховної Ради чи органів місцевого самоврядування. Об’єкт злочну – ви- борні права громадян України.Ст. КК передбачає кримінальну ві- дповідальність за перешкоди у будь-якій участі у виборах: обира- ти, бути обраним, а також у проведенні агітації.


Перешкодження – насильство, обман, погрози, підкуп, що впливають на волю особи з метою примусити її відмовитися від участі у виборах.

Злочин вважається закінченим з моменту перешкодження незалежно від результату такого перешкодження.

Насильство – побої, тілесні ушкодження тощо.Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом.

Мотивами перешкодження в реалізації виборчого права мо-

жуть бути різні спонукання: кар’єризм, корисливість, помстою.

Відповідальність за вчинене настає з віку 16 років.

Вчинення цього діяння членом виборчої комісії чи іншою посадовою особою виборчої адміністарції з використанням такою особою своїх посадових повноважень, а також групою осіб кара- ється за ч.2 ст. 157КК.Якщо діями, що передбачені ч.1 чи 2 ст.157

КК, винним особам вдалося вплинути на результат голосувавння чи виборів, то діяння кваліфікуються за ч. 3 ст.157 КК.

Ст. 158 КК. Фальсифікація виборчих документів, доку- ментів  референдуму  чи фальсифікація  підсумків  голосуван- ня, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців (зміни ЗУ від 22.-02. 2007р.)

Об’єкт злочину – організація і порядок голосування, підра-

хунок голосів та оголошення результатів виборів.Об’єктивна сторона діяння, відповідальність за ст. 158 КК, утворює вчинен- ня однієї із форм фальсифікації виборчих документів:

– підллог – виготовлення  документа  чи внесення до нього

неправдивих відомостей;

– приписки;

– завідомо неправильний підрахунок голосів.

Виборчими документами є:

– списки виборців;

– бюлетені для таємного голосування;

– протоколи підрахунку голосів;

– заяви кандитдатів тощо.

Суб’єктивна сторона злочину – фальсифікація виборчих документів – злочин умисний.


Суб’єкт злочину – відповідальними за фальсифікацію ви- борчих  документів  є  члени  виборчої  комісії  або  інші  посадові особи адміністративних органів, що організовують і проводять вибори.

Ст.  158–1.  Незаконне  знищення  виборчої  документації або документів референдуму (зміни: ЗУ від 22.02.2007р.)

Незаконе  знищення  виборчої  документації  або  документів

референдуму поза встановленим законом строком зберігання в державних установах та в Центральній виборчій комісії України після проведення виборів або референдуму, а також пошкоджен- ня виборчої документації або документів референдуму.