Ст.149 КК. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини

Об’єкт злочину – свобода в різних сферах життя та недотор-

канність особи.

Відповідальність за грубе порушення конституційних прав особи вільного пересування у вигляді продажу чи іншої оплатної передачі особи або вчинення іншої незаконної угоди для перемі- щення потерпілого за його згодою чи без через державний кордон України з метою подальшого продажу для сексуальної експлуа- тації чи використання в порнобізнесі, втягування у злочинну дія- льність,  боргову  кабалу,  усиновлення  (удочеріння)  з  комерцій- ною метою, або використання у збройних конфліктах чи експлуа- тації її праці, передбачена ст.149 КК. (Торгівля людьми або здій- снення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так са- мо вербування, переміщення, переховування, передача або одер- жання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи – зміни: Відомості ВРУ, 2001Р. № 25-26, ст. 131.

Об’єктивна сторона злочну – продаж людини; інша її опла- тна передача; здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної з законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для пода- льшого продажу чи іншої передачі іншій особі з метою сексуаль- ної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягування в зло- чинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удо-


черіння)  в комерційних  цілях,  використання  в збройних  силах,

експлаатація її праці.

Торгівля людьми в багатьох випадках утворює сукупність злочинів:

– якщо це діяння поєднане із заподіянням потерпілому тілесних ушкоджень, то діяння кваліфікуються за сукупністю статей: 121, 122, 125, 126, і ст.149 КК;

– якщо діяння, передбачене  ч.1 ст.149 КК, було вчинене з

незаконним переміщенням потерпілого через державний кордон України, то вчинене кваліфікується за сукупністю статей 331 і ч.1 ст. 149 КК;

– продаж людини з метою її подальшої сексуальної експлуатації кваліфікується за сукупністю ст.154 і ч.1 ст.149 КК; а з метою використання її в порнобізнесі – за сукупністю ст.303 ч.1 ст.149 КК.

Продаж людини організованою групою, або поєднання з не- законним вивезенням дітей за кордон чи неповернення дітей в Україну, чи з метою насильницького вилучення в потерпілого органів чи тканин для трансплантації або насильницького донор- ства, чи заподіяння цим тяжких наслідків (великої шкоди здо- ров’ю, настання тяжкої хвороби тощо) кваліфікується за ч. 3 ст.

149 КК.

Суб’єктвна сторона злочину – прямий умисел за наявності мети – продажу потерпілого, інша оплатна передача його іншій особі.

Мотиви злочину корисливі.

Відповідальність за торгівлю людьми настає з 16 років.