ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ПО РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

Злочини  проти  авторитету   органів  державної   влади,

органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

Поняття,  загальна  характеристика  злочинів  проти  ав- торитету органів державної влади, органів місцевого самовряду- вання та об'єднань громадян. Система та види цих злочинів.

Злочини у сфері використання державних, символів

Конституція України про шанування її державних символів.

Наруга над державними символами.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Характер діяння. Публічність як ознака об'єктивної сторони злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт.

Відповідальність за наругу над державними символами іноземної держави. Предмет злочину. Характеристика діяння. Публічність як ознака об'єктивної сторони.

Незаконне підняття Державного прапора України на річковому або морському судні.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Характер дій. Місце

вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сто-

рона. Суб'єкт.

Злочини, пов'язані з перешкоджанням діяльності організацій та об'єднань громадян

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Конституція  України  про  право  громадян  проводити мітинги, походи і демонстрації. Поняття зборів, мітингів, вулич- них походів і демонстрацій. Об'єктивна сторона. Поняття переш- коджання,  його  способи.  Момент  закінчення  злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину, його види.


 

руд.


Захоплення  державних  або громадських  будівель  чи спо-

Предмет  злочину,  його види. Об'єктивна  сторона.  Поняття

 

захоплення.  Способи  захоплення.  Момент  закінчення  злочину.

Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину.

Злочини проти представників влади, органів місцевого са- моврядування,працівників правоохоронних органів, членів гро- мадських формувань

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві

Потерпілий від цього злочину. Об'єктивна сторона. Поняття

опору. Час вчинення злочину.

Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб"єкт Кваліфікуючі ознаки. Відмежування даного злочину від злочинів проти особи та злісної непокори як адміністративного правопору- шення.

 

 

гану.


Втручання  в діяльність  працівника  правоохоронного  ор-

Потерпілий від цього злочину.

Об'єктивна сторона. Види дій. Поняття втручання. Момент

 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт..

Кваліфікуючі ознаки.

Втручання в діяльність державного діяча

Потерпілий  від  цього  злочину.  Об'єктивна  сторона.  Види дій. Поняття втручання. Момент закінчення злочину Суб"єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт. Кваліфікуючі ознаки.

Погроза   або   насильство   щодо   працівника   правоохо-

ронного органу.

Потерпілий  від  цього  злочину.  Об'єктивна  сторона.  Види дій. Зміст погрози. Характер насильства. Момент закінчення зло- чину.  Суб'єктивна  сторона.  Мотив  злочину.  Суб'єкт. Кваліфікуючі ознаки.


Погроза  або  насильство   щодо  державного   чи  громад-

ського діяча.

Потерпілий  від  цього  злочину.  Об'єктивна  сторона.  Види дій, їхній зв'язок із державною чи громадською діяльністю потерпілого. Зміст погрози. Характер насильства. Момент закінчення  злочину.  Суб'єктивна  сторона.  Мотив  злочину. Суб'єкт.

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу.

Потерпілий від цього злочину, його види. Предмет злочину. Об'єктивна сторона Поняття знищення або пошкодження майна. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мотив злочи- ну. Суб'єкт. Кваліфікуючі ознаки.

Посягання  на  життя  працівника  правоохоронного   ор- гану, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Потерпілий від цього злочину. Об'єктивна сторона. Поняття

посягання на життя. Момент закінчення злочину Суб'єктивна сторона. Мотив злочину. Суб'єкт. Відмінність цього злочину від умисного убивства у зв'язку з виконанням потерпілим службово- го або громадського обов'язку.

Захоплення  представника  влади  або  працівника  право-

охоронного органу як заручника.

Потерпілий  від  цього  злочину.  Поняття  заручника. Об'єктивна сторона. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт.

Погроза або насильство щодо службової особи або грома-

дянина, який виконує громадський обов'язок.

Потерпілий  від  злочину.  Поняття  про  громадський обов'язок. Об'єктивна сторона. Види дій. Зміст погрози. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки.


Перешкоджання діяльності народного депутата України і депутата місцевої ради.

Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочи-

ну. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Умисне  знищення  або  пошкодження   майна  службової особи або громадянина, який виконує громадський обов 'язок.

Предмет злочину. Потерпілий від злочину. Об'єктивна сто-

рона. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Поняття про знищення і пошкодження. Мотив злочину. Кваліфікуючі ознаки. Характеристика способу як однієї з цих оз- нак. Вина щодо тяжких наслідків.

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

Об'єктивна  сторона.  Поняття  суспільно  небезпечної  дії,  з

якою поєднане  самовільне  присвоєння.  Момент  закінчення  зло-

чину. Суб'єктивна сторона.

Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації

Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

Предмет  злочину,  його  види.  Суб'єктивна  сторона.  Види

дій. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Мотив злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів.

Предмет  злочину  та його  види.  Об'єктивна  сторона.  Види дій. Момент закінчення злочину. Суб"єктивна сторона. Мета зло- чину. Особливості суб'єкта. Кваліфікуючі ознаки.


Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона злочину, його засоби.

Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього зло- чину від порушення таємниці листування, телеграфної або іншої кореспонденції.

Умисне пошкодження ліній зв 'язку.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Характеристика наслідків. Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт. Відмежування даного злочину від диверсії.

Інші – злочини проти авторитету держави, органів місцевого самоврядування і діяльності об'єднань громадян

Одержання     незаконної     винагороди    працівником дер-

жавного підприємства, установи, організації.

Предмет  злочину.  Розмір  незаконної  винагороди. Об'єктивна сторона злочину. Спосіб як одна з ознак об'єктивної сторони.  Момент  закінчення  злочину.  Суб'єктивна  сторона. Суб'єкт злочину. Відмежування даного злочину від одержання хабара.

Примушування  до  виконання  чи  невиконання  цивільно-

правових зобов'язань.

Об'єктивна сторона. Характеристика дій. Спосіб їх вчинен- ня. Поняття цивільно-правового зобов'язання. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність цьоого злочину від вимагання.

Самоправство.

Особливості об'єктивної сторони. Характеристика наслідків.

Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Злочини проти правосуддя.

Конституція України про основні принципи та порядок здійснення правосуддя в Україні.


Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти правосуддя за КК України.

Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду

Завідомо незаконні затримання, привід або арешт.

Об'єктивна сторона злочину. Види діянь. Поняття незакон- ного затримання, приводу, арешту. Суб'єктивна сторона. Завідомість як ознака злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі оз- наки.  Відмінність  цього  злочину  від  злочинів  проти  особистої волі особи.

Притягнення   завідомо  невинного   до  кримінальної   від-

повідальності.

Об'єктивна  сторона  злочину.  Характеристика  діяння.  Мо- мент  закінчення  злочину.  Суб'єктивна  сторона.  Поняття завідомості. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення права на захист.

Об'єктивна сторона злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі оз- наки.

Постановленая суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Об'єктивна сторона. Види діянь. Поняття неправосудного вироку.  Момент  закінчення  злочину.  Суб'єктивна  сторона.  По- няття про завідомість. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від суміжних (службового зловжи- вання, службового підроблення, завідомо незаконних затримання, приводу або арешту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Втручання в діяльність судових органів.

Об'єктивна сторона. Поняття про втручання,  його способи.

Момент закінчення злочину Кваліфікація втручання в діяльність


судових органів, яке здійснюється шляхом вчинення інших зло- чинних дій (погроз, насильства, знищення майна, давання хабара тощо). Суб'єктивна сторона. Мета втручання. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Втручання в діяльність захисника чи представника особи.

Об'єктивна сторона. Поняття та види втручання. Момент закінчення. Кваліфікація втручання в діяльність захисника чи представника особи, яке здійснюється шляхом вчинення інших злочинних дій (погроз, насильства, знищення майна тощо). Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочин- ства.

Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяж-

ного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням право-

суддя.

Коло потерпілих від цього злочину. Поняття посягання на життя.  Момент  закінчення  злочину  Зв'язок  між  посяганням  на життя і діяльністю по здійсненню правосуддя. Суб'єктивна сто- рона. Мета злочину.  Суб'єкт злочину.  Відмежування  цього зло- чину від інших суміжних діянь, пов'язаних із посяганням на жит- тя особи.

Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку  з  діяльністю,  пов  'язаною  з  наданням  правової  до- помоги.

Потерпілі від злочину. Поняття посягання на життя. Момент

закінчення  злочину.  Зв'язок  між  посяганням  на  життя  й діяльністю,  пов'язаною  з  наданням  правової  допомоги. Суб'єктивна  сторона.  Мета  злочину.  Суб'єкт  злочину. Відмежування  цього  злочину  від  інших  суміжних  діянь, пов'язаних із посяганням на життя особи.


Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного.

Потерпілі  від  злочину.  Зміст  погрози.  Види  насильства.

Зв’язок  між  погрозою  або  насильством  та  діяльністю  по здійсненню правосуддя як обов'язкова ознака злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину..Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від суміжних діянь.

Погроза або насильство щодо захисника чи представика особи.

Потерпілі від злочину.

Зміст погрози. Види насильства. Зв'язок між погрозою та діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки. Суб'єкт злочину. Відмежування цього зло- чину від суміжних діянь.

Умисне   знищення   або   пошкодження.майна   судді,   на-

родного засідателя чи присяжного.

Предмет злочину. Потерпілі від цього злочину. Поняття знищення  та  пошкодження   майна.  Спосіб  вчинення  злочину. Зв'язок між знищенням або пошкодженням  майна та діяльністю по здійсненню правосуддя. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину. Відмінність цього злочину від суміжних. Кваліфікуючі ознаки складу злочину.

Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи.

Предмет  злочину.  Потерпілі  від  цього  злочину.  Поняття

знищення  та  пошкодження   майна.  Спосіб  вчинення  злочину. Зв'язок між знищенням або пошкодженням майна та діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Відмежування цього злочину від суміжних.


Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків по справі

Примушування давати показання.

Основний і додатковий об'єкти. Об'єктивна сторона. Спосіб І час вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Поняття завідомості. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі оз- наки.

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Поняття  неправдивого  повідомлення,  його зміст.  Коло органів і службових осіб до яких може бути направлено не- правдиве повідомлення про злочин. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Поняття завідомості. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Завідомо неправдиве показання.

Об'єктивна  сторона.  Види дій. Час вчинення  злочину.  Мо- мент  закінчення  злочину.  Суб'єктивна  сторона.  Поняття завідомості. Суб'єкт, його види. Кваліфікуючі ознаки.

Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків.

Об'єктивна сторона. Характер діяння. Час вчинення злочи-

ну. Момент закінчення злочину. Суб"єктивна сторона. Суб'єкт злочину,  його  види.  Умови,  що  виключають  відповідальність особи за відмову давати показання.

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта,

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку.

Потерпілі від злочину. Об'єктивна сторона. Характер діяння та його види. Способи вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину.


Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю та припиненню злочинів

Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист.

Потерпілі від цього злочину.

Об'єктивна сторона. Характер діяння, його види. Наслідки злочину. Момент закінчення. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт зло- чину.

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи,

взятої під захист.

Об'єктивна сторона. Характер діяння. Поняття розголошен- ня. Наслідки злочину. Момент закінчення. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Розголошення даних досудового слідства або дізнання.

Об'єктивна сторона. Характер діяння. Умови притягнення до кримінальної відповідальності за даний злочин. Суб'єктивна сто- рона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Приховування злочину.

Об'єктивна сторона. Поняття, ознаки та види приховування. Відмежування приховування злочину від співучасті в ньому. Ступінь тяжкості злочинів, приховування яких тягне кримінальну відповідальність. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сто- рона. Суб'єкт злочину. Особи, які не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину.

Порушення правил адміністративного нагляду.

Поняття адміністративного  нагляду та коло осіб, за якими він може бути встановлений. Об'єктивна сторона. Характер діян- ня, його види. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт зло- чину.


Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішенню)

і призначеного ним покарання

Невиконання судового рішення.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Характер діяння. Час вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сто- рона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови кримінальної відповідальності  за невиконання  рішення  Європейського  суду з прав людини.

Приховування майна.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Поняття та ознаки приховування майна. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Відмежування цього злочину від при- власнення або розтрати майна.

 

 

волі.


Ухилення  від покарання,  не пов'язаного  із позбавленням

Види покарань, ухилення від яких містить склад цього зло-

 

чину.   Поняття   та   ознаки   ухилення   від   покарання.   Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі.

Об'єктивна   сторона.   Види   та   характер   діянь.   Момент

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи.

Об'єктивна сторона. Види діянь та їх характеристика. По- няття злісної непокори. Умови притягнення до кримінальної відповідальності. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Дії, що дезорганізують.роботу виправних установ.

Форми  вчинення  цього злочину  та їх характеристика.  Мо-

мент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона та суб'єкт злочину.


Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти.

Об'єктивна сторона. Поняття та ознаки втечі. Місце вчинен- ня   злочину.   Момент   його   закінчення.   Суб'єктивна   сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови кваліфікації цього злочину за сукупністю з іншими злочинами.

Втеча із спеціалізованого лікувального закладу.

Об'єктивна сторона. Характер діяння. Місце вчинення зло- чину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Поняття  про  військовий  злочин.  Спеціальний  суб’єкт  вій-

ськового   злочину.   Питання   відповідальності   за  співучасть   у військових злочинах осіб, які не є суб'єктами цих злочинів.

Загальна характеристика, система та види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. Об'єкт цих злочинів. Загальні ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторін. Відмежування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби від військових проступків.

Злочини проти порядку підлеглості та військової честі

Непокора.

Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочи-

ну. Кваліфікуючі ознаки.

Невиконання наказу.

Об'єктивна сторона. Характер діяння. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від непокори.

Опір начальникові або примушення його до порушення службових обов 'язків.

Об'єктивна сторона. Види дій і момент закінчення злочину.

Суб'єктивна   сторона.   Мета   та   мотив.   Кваліфікуючі   ознаки.


Відмежування опору, пов'язаного з умисним убивством потерпілого, від злочинів проти життя.

Погроза або насильство щодо начальника.

Зміст погрози. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мотив вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Порушення статутних правил взаємовідносин  міме, вій-

ськовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.

Об'єктивна сторона. Види порушення статутних правил. Мо- мент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі оз- наки. Характер насильства та його значення для кваліфікації.

Злочини проти порядку проходження військової служби

Самовільне залишення військової частини або місця служби.

Види діяння. Поняття самовільного  залишення. Поняття та

тривалість нез'явлення на службу. Момент закінчення злочину. Значення видів служби для кваліфікації злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Дезертирство. Поняття дезертирства. Об’єктивна сторона.

Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від само- вільного залишення військової частини або місця служби.

Ухилення  від  військової  служби  шляхом  самокалічення або іншим способом.

Об'єктивна сторона Поняття ухилення від військової служ-

би.  Значення  способу  ухилення.  Момент  закінчення  злочину.

Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки злочину.


Злочини проти порядку користування військовим майном та його збереження

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбо- вцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових ре- човин, засобів пересування,  військової  та спеціальної  техніки чи іншого військового майна, а також, заволодіння ними шля- хом шахрайства або зловживання службовим становищем.

Предмет  злочину  Об'єктивна  сторона  злочину.  Види  діянь.

Значення для кваліфікації способу посягання. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від злочинів проти власності та громадської безпеки.

Умисне знищення або пошкодження військового майна.

Предмет злочину та його значення для кваліфікації. Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від злочинів проти власності.

Необережне знищення або пошкодження військового майна.

Предмет злочину. Види діянь. Конструкція складу злочину. Шкода у великих розмірах як обов'язкові наслідки цих злочинів. Момент закінчення злочину. Форма вини. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від умисного знищення або пошкодження військового майна та злочинів проти власності.

Марнотратство або втрата військового майна.

Поняття про марнотратство. Предмет марнотратства. Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення марнотрат- ства. Поняття втрати або зіпсування військового майна. Характер діяння. Момент закінчення втрати або зіпсування. Цільове при- значення  користування  майном.  Суб'єктивна  сторона. Кваліфікуючі ознаки.


Порушення правил поводження зі зброєю, а також– із ре- човинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Предмет         злочину.         Об'єктивна     сторона.          Види   діянь.

Наслідки.  Суб'єктивна   сторона.  Кваліфікуючі   ознаки  злочину

Відмежування злочину від суміжних.

Злочини проти порядку експлуатації військової техніки

Порушення правил водіння або експлуатації машин.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Види порушень і їх наслідки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона.

Порушення правил польотів або підготовки до них.

Об'єктивна сторона. Види порушень і їх наслідки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона.

Порушення правил кораблеводіння.

Об’єктивна  сторона.  Види  порушень.  Наслідки,  їх  види.

Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона.

Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб

Порушення  статутних  правил  вартової  служби  чи па-

трулювання.

Об'єктивна сторона. Види порушень. Поняття вартової служби. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від суміжних і про- ступку.

Порушення статутних правил несення прикордонної служби.

Види порушень. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі

ознаки. Відмежування злочину від суміжних


Порушення  статутних  правил  несення  бойового  чергу-

вання.

Поняття бойового чергування. Види порушень і момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування злочину від суміжних.

Порушення статутних правил внутрішньої служби.

Об'єктивна сторона. Поняття внутрішньої служби. Види по- рушень і момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від суміжних злочинів і проступків.

Злочини проти встановленого порядку збереження військової таємниці

Розголошення відомостей військового характеру, що ста- новлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості.

Предмет злочину. Поняття відомостей військового характе-

ру.  Поняття  розголошення.  Об'єктивна  сторона.  Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від державної зради.

Військові службові злочини

Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем.

Об'єктивна сторона. Види зловживань і їх наслідки. Момент

закінчення. Суб'єктивна сторона. Значення мотиву злочину. По- няття військової службової особи. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від злочинів у сфері службової діяльності.

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Об'єктивна сторона. Поняття перевищення  влади, його ви-

ди. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт.  Кваліфікуючі  ознаки.  Відмежування  від  суміжних злочинів.


Недбале ставлення до військової служби.

Об'єктивна  сторона  злочину.  Види діянь,  їх наслідки.  Мо- мент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від зловживання службовим становищем

Бездіяльність військової влади.

Об'єктивна  сторона  злочину.  Види бездіяльності  та її наслідки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна  сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування даного зло- чину від інших військових службових злочинів

Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних дій

Здача або залишення ворогові засобів ведення війни.

Предмет  злочину.  Поняття  засобів  ведення  війни. Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мотиви, мета. Суб'єкт злочину. Відме- жування злочину від державної зради.

Залишення гинучого військового корабля.

Об'єктивна сторона. Поняття залишення корабля. Характер діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину, його види. Кваліфікуючі ознаки.

Самовільне  залишення  поля  бою  або  відмова  діяти зброєю.

Об'єктивна сторона. Види діянь. Час і місце вчинення зло-

чину. Поняття самовільного залишення. Момент закінчення зло-

чину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Добровільна здача в полон.

Об'єктивна сторона. Поняття добровільної здачі в полон. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона, мотиви здачі в полон.


Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні.

Об'єктивна сторона. Види діянь. Місце вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Поняття завідомості  заподіяння  шкоди.  Суб'єкт  злочину.  Відмежування від державної зради.

Мародерство.

Об'єктивна сторона. Поняття викрадення. Види дій; Місце вчинення  злочину.  Момент  закінчення  злочину.  Відмежування від злочинів проти власності. Суб'єктивна сторона.

Насильство над населенням у районі воєнних дій.

Об'єктивна сторона. Види дій. Способи вчинення злочину. Місце вчинення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Відмежування злочину від злочинів проти особи та власності.

Злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними конвенціями

Погане поводження з військовополоненими.

Потерпілі від злочину. Об'єктивна сторона злочину. Поняття про погане поводження. Види діянь, умови відповідальності. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочи- ну. Відмежування злочину від злочинів проти особи.

Незаконне   використання   символіки   Червоного   Хреста або Червоного Півмісяця та зловживання ними.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Поняття,  загальна  характеристика  та  види  злочинів  проти

миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку їх суспільна небезпечність.


Злочини проти миру

Пропаганда війни.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Види дій. Поняття публічності. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину.

Планування, підготовка, разе 'язування та ведення агресивної війни.

Об'єктивна  сторона.  Види  дій.  Поняття  змови  та  агресії.

Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину.

Суб'єкт злочину.

Порушення законів та звичаїв війни.

Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину з військовими злочинами.

Найманство.

Об'єктивна сторона злочину. Поняття найманця. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мотив і мета злочину. Суб'єкт злочину.

Злочини проти безпеки людства

Застосування зброї масового знищення.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона злочину. Характер діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину з порушенням законів і звичаїв війни.

Розроблення,  виробництво,  придбання,  зберігання,  збут,

транспортування зброї масового знищення.

Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину.

Екоцид.

Поняття  про екоцид.  Об'єктивна  сторона.  Види  діянь.  По-

няття   екологічної   катастрофи.   Момент   закінчення   злочину.


Суб’єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Відмежування цього зло-

чину від злочинів проти довкілля.

Геноцид.

Поняття про геноцид. Об'єктивна сторона. Види діянь. Мо- мент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт  злочину.  Співвідношення  цього  злочину  із  злочинами проти особи.

Злочини проти міжнародного правопорядку

Посягання на життя представника іноземної держави

Потерпілі від цього злочину. Об'єктивна сторона. Поняття посягання на життя. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину. Вік відповідальності. Співвідношення цього злочину із злочинами проти життя.

Злочини проти осіб та установ, що мають.міжнародний захист.

Потерпілі від цього злочину. Об єктивна сторона. Види дій.

Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт  злочину.  Співвідношення  цього  злочину  зі  злочинами проти особи та власності.

Незаконне  використання  символіки  Червоного  Хреста  і

Червоного Півмісяця

Поняття  символіки  Червоного  Хреста  і  Червоного Півмісяця.   Об'єктивна   сторона.   Момент   закінчення   злочину. Умови відповідальності за цією статею. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Співвідношення цього злочину з військовими злочинами та порушенням законів і звичаїв війни.

Піратство

Основний і додаткові об'єкти. Потерпілі від піратства. Об'єктивна сторона. Види дій. Місце вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.