ПЕРЕДМОВА

1 вересня 2001 року вступив у дію новий Кримінальний ко- декс України, спрямований на захист прав і свобод людини й громадянина, власності, громадського порядку, конституційного устрою, державного ладу України від злочинних посягань, забез- печнення миру і безпеки людства.

Боротьба зі злочинністю неможлива без чіткого знання складу окремих злочинів. Саме вони й розглядаються в цій праці, яка має намір допомогти та систематизувати знання Особливої частини кримінального права України, засвоїти основи методики й техніки аналізу окремих складів злочину, їх елементи та ознаки. Цей навчальний посібник є джерелом для підготовки до іспитів, заліків.

Матеріал у ньому подається стисло, конктеризовано, має форму запитань і відповідей, що допоможе студентам системати-

зувати наявні знання, сконцентрувати увагу на основних інститу-

тах та поняттях Особливої частини кримінального права.

У посібника з предмета «Кримінальне право України. Особ- лива частина» своєрідна будова – це наявність модулів (блоків) питань, що мають деякі загальні та специфічні властивості, хара- ктеристики.

До модулів входить характеристика загальних властивостей

опрацьованих тем, питань, наявність конкретних питань для за- кріплення матеріалу, розв’язання задач, тестів, програми семінар- ського заняття.

До модуля № І належать:

1. Загальні положення (Поняття та система Особливої час-

тини кримінального права, Наукові основи кваліфікації злочинів);

2. Злочини проти основ національної безпеки України.

3. Злочини    у    сфері    охорони    державної    таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

4. Злочини   проти   авторитету   органів   державної   влади,

органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян.

5. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

До модуля № 2 належать:

1. Злочини проти життя та здоров’я особи.


2.  Злочини проти волі, честі та гідності людини.

3.  Злочини  проти  статевої  свободи  та  статевої  недотор-

канності особи.

4.  Злочини у сфері обігу наркотичних  засобів,  психотроп-

них речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

5. Злочини проти безпеки виробництва.

До модуля № 3 належать:

1.  Злочини проти виборчих,  трудових  та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

2. Злочини проти громадського порядку та моральності.

3. Злочини проти громадської безпеки.

4.  Злочини у сфері службової діяльності.

5. Злочини проти правосуддя.

До модуля № 4 належать:

1.  Злочини проти власності.

2.  Злочини у сфері господарської діяльності.

3.  Злочини проти довкілля.

4.  Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

5.  Злочини   у   сфері   використання   електронно-обчислю-

вальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

6. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

Кожен  із  модулів  забезпечений  наявними  тестами, переліком питань для контролю (семестрового), переліком питань до іспиту, програми рефератів, семінарських занять.

У посібнику  надано достатній  перелік літератури  основної та додаткової. Основні нормативні джерела і література для по- глибленого   вивчення   навчального   курсу  «Кримінальне   право

України» Законодавчі акти, Кодекси.

До уваги користувачів! У тексті посібника дано теоретичні основи класифікації та кваліфікації злочинів (теорія кримінально-

го права) станом на 1.11.2007 року. До тексту посібника внесено текстуальні зміни відповідно до змін чинного кримінального за-

конодавства,  прийняого  Постановами  Верховної  Ради  України,

починаючи від 18.03. 2004 року до 31.05.2007 року. Зважаючи на постійний процес гуманізації кримінального законодавства, зміни

гіпотез та диспозицій окремих статей Кримінального закону, змі-

ни санкцій  відповідних  статей КК України,  необхідно  постійно слідкувати за змінами до Кримінального Закону.