Ст. 395. Порушення правил адміністративного нагляду

За поведінкою окремих осіб, які звільнені з місць позбавлення волі, органи внутрішніх справ здійснюють адміністративний нагляд. Це тимчасовий примусовий профілактичний захід спостереження і контролю за такими особами.

Мета  цього  заходу  –  запобігти  вчиненню  нового  злочину

звільненим  з місць  ув'язнення  та здійснити  виховний  вплив  на нього.

Ст. 3 Закону «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 року з наступними    змінами,   містить   перелік   осіб,   стосовно   яких


встановлюється адміністративний нагляд. Закон встановлює підстави  і  порядок  встановлення  адміннагляду  (ст.  4,  5),  його термін (ст. 6), порядок здійснення і порядок припинення (ст. 7, 8), обов'язки піднаглядних і обмеження їх дій (ст. 9, 10).

Об'єктом злочину є діяльність органів внутрішніх справ по встановленню і здійсненню адміністративного  нагляду за особа- ми, звільненими з місць ув'язнення.

Об'єктивна  сторона  злочину  полягає  у  вчиненні  особою,

стосовно якої встановлено адміністративний нагляд, таких діянь:

1)  самовільне  залишення  місця  проживання  з  метою  ухи-

лення від адміністративного нагляду;

2) неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання.

Згідно з п. 9 Постанови  ПВСУ від 28 березня 1986 р. №3

«Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду», самовільним  залишенням  піднаглядним  місця проживання  з ме- тою ухилення від адміннагляду є зміна ним без поважних причин і   неповідомлення   працівників  міліції,  які  здійснюють  нагляд, місця поживання як у межах одного й того самого населеного пункту,  так  і  виїзд  без  дозволу  органів  внутрішніх  справ  до іншого населеного пункту.

Неприбуття без поважних причин у визначений строк до об- раного місця проживання особи, стосовно якої встановлено адміннагляд,  означає,  що  з  метою  ухилення  від  цього піднаглядний   у  вказане   обране   ним  місце   не  прибуває   або прибуває значно пізніше від строку.

Поважні  причини  – тяжка хвороба,  нещасний  випадок,  за-

тримання працівниками міліції тощо.

Суб'єктивна сторона злочину– прямий умисел.

Суб'єктом злочину є особа, щодо якої судом установлено адміністративний нагляд (спецсуб'ект). Така особа обов'язково є повнолітньою ст. 3 Закону).