Ст. 392. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ

«Об'єктом цього злочину є нормальна діяльність виправних установ по виконанню покладених на них завдань, пов'язаних із виправленням засуджених і запобіганням вчиненню ними нових злочинів».

З об'єктивної сторони злочин може виражатися в таких фо-

рмах:

1) тероризування засуджених;

2) напад на адміністрацію;

3) організація з цією метою організованої групи;

4) активна участь в організованій групі.

Тероризування може стосуватися одного засудженого або групи осіб незалежно від їхніх поведінки (став на шлях виправ- лення чи порушує режим). Це може проявлятися у застосуванні насильства або погрозі його застосування,  глумлінні і знущанні над засудженим.

Метою  може  бути  намір  примусити  потерпілого  відмови- тись від сумлінної праці, додержання правил режиму; помста за громадську роботу тощо.

Побої, вчинені на ґрунті сварок, – не є тероризуванням (п. 4

постанови ПВСУ).

Нападом на адміністрацію є вчинення насильства над пра- цівниками ВТУ (зв'язування, відбирання зброї, нанесення побоїв тощо), а також погроза застосування насильницьких дій, якщо є реальна загроза їх виконання.


Представниками адміністрації стосовно ст. 392 КК є служ- бові особи, які на підставі ст. 71 ВТК користуються правом за- стосування заходів заохочення та стягнення щодо засуджених.

Напад на адміністрацію, поєднаний з умисним убивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень слід кваліфікувати за су- купністю злочинів (ст. 392 та ст. 115 або 121).

Якщо напад на адміністрацію був поєднаний із захопленням

заручників, то такі дії належить кваліфікувати за сукупністю зло-

чинів (ст. 392 і ст. 147 або 349 КК).

Якщо такий напад був поєднаний з масовими заворушення- ми, кваліфікація злочину теж буде здійснюватися за сукупністю злочинів (ст. 392 і ч. 1 ст. 294 КК), а якщо це призвело до загибе- лі людей або інших тяжких наслідків – за ст. 392 і ч. 2 ст. 294 КК.

Під організацією організованої групи слід розуміти ство- рення добре організованої групи, яка відповідає харакстеристиці, даній в ч. 3 ст. 28, з метою  вчинення  нападу  на адміністрацію ВТУ або тероризування засуджених.

Під активною участю в такій групі слід розуміти будь-які форми діяльності, зазначених у ч. 3 ст. 28.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини (умисел прямий).

Суб'єктами є особи, які відбувають покарання у ВТУ у ви-

гляді позбавлення волі чи обмеження волі.