Ст. 387. Розголошення даних досудового слідства або дізнання

Розголошення  даних досудового  слідства або дізнання  може

негативно вплинути на хід розслідування і взагалі на вирішення справи. Тому розголошення цих даних можливе тільки з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, який вони визначають. «У необхідних випадках слідчий попереджає свідків, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника, експерта, спеціаліста,  перекладача,  понятих,  а також  інших  осіб, присутніх при провадженні  слідчих дій, про обов'язок не розголошувати  без його дозволу дані досудового слідства (ст. 121 КПК)».


Об'єктом злочину є нормальна діяльність органів дізнання і досудового слідства.

Об'єктивна сторона полягає в діях, спрямованих на розго- лошення даних досудового слідства або дізнання будь-яким спо- собом (по телефону, у листі, у пресі, по радіо, телебаченню  то- що). Зазначені особи попереджаються слідчим про нерозголо- шення даних слідства письмово  (оформляється  підписка  про це або складанням протоколу).

Склад злочину відсутній, якщо немає такого попередження. Злочин вважається закінченим з моменту розголошення даних слідства сторонній особі, в тому числі й іншим учасникам проце- су (наприклад, свідок, який був попереджений про нерозголо- шення даних слідства, розповів про це іншому свідку по справі).

Суб'єктивна  сторона  злочину  –  прямий  умисел.  Це  може бути зроблено з метою перешкодити слідству, допомогти обви- нуваченому, підвищити значимість власної особи тощо.

Суб'єктом  злочину  можуть  бути  свідок,  потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, захисник, експерт, спеціаліст, перекладач, понятий, а також інші особи, які були присутні при проведенні слідчих дій (секретар, практикант, педа- гог,  лікар,  батьки  або  інші  законні  представники неповнолітнього, а також особи, що випадково опинилися при проведенні слідчої дії).

Відповідальність настає з досягнення 16-річного віку.

Кваліфікуючі ознаки злочину: розголошення даних суддею, прокурором, слідчим, дізнавачем, працівником оперативно- розшукового органу (незалежно від того, брала ця особа безпосе- редню участь у досудовому слідстві чи дізнанні), якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність.