Ст. 385. Відмова свідка віддавання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків (зміни: ЗУ 03.03.2005 р.)

На свідків,  експертів  і перекладачів  покладається  законом

обов'язок дати в суді, під час провадження дізнання, досудового слідства, розслідування Тимчасовою слідчою чи Тимчасовою спеціальною комісією ВРУ показання, що визнаються доказами у кримінальній справі. Згадані особи перед початком допиту та ін- шої слідчої дії попереджуються про відповідальність за відмову давання показань тощо.

Об'єктом злочину є «...нормальна робота органів досудового слідства і суду, а також згаданих комісій ВРУ».

Об'єктивна сторона злочину «...виражається у відмові свід- ка від давання показань або відмові експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків, що полягає у прямій за-


яві про це (усній чи письмовій) свідка, експерта чи перекладача особі, що проводить дізнання, слідчому, суду (судді), а також ко- місії Верховної Ради України»

Відповідальність експерта та перекладача настає тоді, коли відмова від виконання покладених на них обов'язків була зробле- на без поважних причин, коли вони мали можливість їх виконати.

Відмова з поважних  причин (експерт посилається  на свою

некомпетентність або на недостатність представлених на експер- тизу матеріалів (ст. 77 КПК). перекладач недосконало володіє мовою тощо) не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Злочин буде закінченим з моменту чітко визначеної відмови.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини.

Суб'єктом злочину можуть бути свідок, експерт, перекладач,

які досягли віку 16 років.

Потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, цивільний пози- вач та відповідач за відмову від давання показань відповідальнос- ті не несуть.

Згідно з Конституцією  України, особа не несе відповідаль-

ності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, чле- нів  сім'ї  та  близьких  родичів,  коло  яких  визначається  законом (ч. 1 ст. 63). Це положення конкретизується ч. 2 ст. 385 КК.