Ст. 373. Примушування давати показання

Об'єктом злочину є встановлений процесуальний порядок допиту осіб на попередньому (досудовому) слідстві.

У законі немає переліку дій, які слід вважати незаконними під  час  допиту,  немає  в  ньому  і  визначеного  критерію допустимості прийомів допиту, що утруднює на практиці засто- сування цієї статті. Те, що в ч. 3 ст. 22 КПК України міститься за- борона  домагатися  показань  обвинуваченого  та інших  осіб,  які


беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та інших неза-

конних методів, явно вимагає поширювального тлумачення.

Згідно з Конституцією України, кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути підданий катуванню, жор- стокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ч. 1. 2ст. 28).

Обвинувачення  не може грунтуватись  на доказах,  одержа-

них незаконним  шляхом,  а також на припущеннях  (ч. 3 ст. 62

КПК).

Потерпілими від злочину можуть бути такі учасники кримінального процесу на стадії досудового слідства: свідок, підозрюваний, потерпілий, обвинувачений, експерт.

Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спрямо-

ваних на примушування давати показання шляхом незаконних дій.

Під примушуванням давати показання розуміється домаган- ня від особи бажаних показань шляхом застосування психічного або фізичного впливу.

Незаконні дії:

1) погроза застосувати насильство до допитуваного,  близь- ких йому осіб, розголосити відомості, які ганьблять допитувано- го, притягнути до відповідальності за злочин, який вони не вчи- нили тощо;

2) обман (демонстрування фальшивої постанови про арешт,

брехливе повідомлення, що у слідстві е докази його вини тощо);

3) приниження  гідності  особи допитуваного  (образою  сло-

вами чи жестами, вимога дати клятву тощо);

4) задобрювання  (нездійсненими  обіцянками  закрити спра- ву, звільнити з-під варти, незаконними матеріальними заохочен- нями: частування горілкою, наркотиками тощо);

5) інші методи психологічного впливу (залучення до допиту

гіпнотизерів тощо);

6) застосування психотропних речовин.

Не повинні розглядатись як незаконні дії тактичні і психологічні прийоми допиту, що розроблені наукою криміналістикою і не суперечать КПК.

Немає значення, яких показань добивався слідчий, правди-

вих чи неправдивих.


Злочин буде закінченим з моменту вчинення незаконного впливу на допитуваного.

Суб'єктивна сторона – прямий умисел.

Суб'єкт – працівник органу дізнання, слідчий, прокурор.

Кваліфікуючі ознаки злочину ч. 2 ст. 372 КК) – застосуван- ня насильства або знущання над особою (глум, плювок в облич- чя, примушування до цинічних дій).