Ст. 370. Провокація хабара

Під провокацією хабара потрібно розуміти створення служ- бовою  особою  обставин  і умов,  що зумовлюють  пропонування або одержання хабара з метою викриття в майбутньому того, хто дав хабара або взяв його.

Об'єктом  злочину  є  нормальна  діяльність  органів  влади,

підприємств, установ і організацій.

Ст. 370 КК передбачає кримінальну відповідальність  за два види провокації хабара – створення обставин і умов, що зумов- люють:

1) пропонування хабара;

2) одержання хабара.

Об'єктивна сторона – активні дії, спрямовані на створення обстановки (обставин і умов), що зумовлюють пропонування або одержання хабара з метою подальшого викриття того, хто дав ха- бара або взяв його. Це підбурювання до давання або одержання хабара,   пропонування   хабара   службовій   особі,   пропонування іншим особам дати хабара.

Злочин  вважається  закінченим  з  моменту  вчинення  дій,

спрямованих на дачу чи одержання хабара.

Суб'єктивна сторона злочину – прямий умисел і мета вик- риття   того,   хто   дав   або   взяв   хабара.   Мотивом   може   бути кар'єризм, помста тощо.

Суб'єктом злочину є лише службова особа.

Кваліфікуюча ознака (ч. 2 ст. 370 КК) – провокація хабара,

вчинена службовою особою правоохоронного органу. Згідно ст. 2

Закону України «Про державний захист працівників суду і пра- воохоронних  органів» від 23 грудня 1993 року до правоохорон- них органів відносяться органи прокуратури, внутрішніх справ, СБУ,  митні  органи,  органи  охорони  державного  кордону, державної податкової служби, органи і установи виконання пока-


рань, органи державної  контрольно-ревізійної  служби, рибоохо-

рони, державної лісової охорони.

До  службових   осіб  правоохоронних   органів   відносяться особи, які здійснюють функції представника влади або займають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків.