Ст. 369. Давання хабара

Об'єктом злочину є нормальна робота та авторитет органів влади і управління.

Під даванням хабара треба розуміти передачу особисто або

через посередника службовій особі матеріальних цінностей або надання їй майнових вигод чи послуг майнового характеру за ви- конання або невиконання нею в інтересах хабародавця будь-якої дії, яку ця особа повинна була або могла вчинити з використан- ням свого службового становища.

Давання хабара вважається закінченим злочином з моменту

прийняття службовою особою хоча б частини хабара. Якщо хабар не прийнятий або відхилений, дії хабародавця слід кваліфікувати як замах на дачу хабара (ч. 2 чи 3 ст. 15 і ст. 369 КК).

Якщо керівник послав, підлеглого уладнати справи в міністерстві і дав гроші – він несе відповідальність за давання ха- бара. Якщо службова особа тільки рекомендувала дати хабара, то особа,  яка  дала  хабар,  несе  відповідальність  за  дачу  хабара,  а

«шеф» – за підбурювання до дачі хабара (ч. 4 ст. 27 іст. 369 КК).

Суб'єктивна сторона – прямий умисел.

У хабародавця мотив корисливий – особиста зацікавленість отримати будь-які переваги для себе особисто, а також для дер- жавних, приватних чи громадських організацій.

Суб'єктом злочину є як приватна, так і службова особа.

Повторність давання хабара (ч. 2 ст. 369 КК) слід розуміти так, як повторність при одержанні хабара. Це вчинення дій два і більше рази або вчинення особою, яка раніше вчинила такий зло- чин, якщо не пройшли строки давності.

Одночасне давання хабара кільком особам, а також давання хабара  в  різний  час  одній  і  тій  же  особі  кожного   разу  за самостійні дії по службі на користь хабародавця повинні розгля- датись як злочин, вчинений повторно.

Якщо особа, яка дала хабар, раніше вчинила злочин (одер-

жання хабара), то такі діяння слід кваліфікувати за сукупністю злочинів.


Згідно з ч. 3 ст. 369 КК, особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання  хабара  або  якщо  після  давання  хабара  вона добровільно  заявила  про  те,  що  сталося,  до  порушення кримінальної  справи щодо неї органу, наділеному  законом пра- вом на порушення кримінальної справи.