Ст. 367. Службова недбалість

Об'єктом  злочину є нормальна  діяльність  підприємств,  ус-

танов і організацій, незалежно від форми власності.

Об'єктивна сторона характеризується трьома ознаками (ч. 1

ст. 367 КК):

1) невиконання  або неналежне  виконання  службовою  осо-

бою своїх обов'язків;

2) заподіяння  істотної  шкоди  охоронюваним  законом  пра- вам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;

3) причинним зв'язком між зазначеними діяннями та наслідками.

Злочин має матеріальний склад і вважається закінченим з моменту настання передбачених наслідків.


Невиконання службових обов'язків – це бездіяльність службової особи в умовах, коли вона повинна була і може вчини- ти дії, які входять у коло її службових обов'язків.

Неналежним виконанням службових обов'язків треба вважа- ти   дії   службової   особи   в   межах   службових   обов'язків,   які виконані не так, як цього вимагають інтереси служби.

Недбалість може бути лише стосовно дій, які входять у коло

обов'язків службової особи і за умови, що вона мала об'єктивну можливість їх виконати.

Необхідно встановити, які конкретно дії службова особа по- винна була виконати, але фактично не виконала, або виконала не так, як потрібно, що і обумовило настання шкоди.

Суб'єктивна  сторона  злочину  характеризується  необереж-

ною формою вини у вигляді злочинної недбалості.

Шкідливі  наслідки,  які настали  з тих причин,  що службова особа недосвідчена, має недостатню кваліфікацію чи з інших обста- вин, що не залежали від неї, не могла справитися з роботою, не да- ють підстав для обвинувачення в службовій недбалості. Так само службова особа не може відповідати за шкідливі наслідки, які наста- ли з незалежних від неї причин, які вона не могла усунути.

Суб'єктом злочину є лише службова особа, в тому числі і представник влади, у випадку так званої бездіяльності влади.

Обтяжуючі обставини – настання тяжких наслідків.