Ст. 366. Службове підроблення

Об'єктом злочину є нормальна діяльність службових осіб, пов'язана з виготовленням та використанням документів, автори- тет органів влади і управління.

Предметом злочину є офіційні документи, належним чином оформлені акти, що засвідчують факти та події, які мають юри- дичне значення, а також мають властивість породжувати певні правові наслідки у вигляді виникнення зміни або припинення правовідносин.

Документ – це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці або на іншому  носієві  (ст.  27  Закону  України  «Про  інформацію»  від

2 жовтня 1992 р.).

Офіційними вважаються документи, які виходять від служ- бових осіб, що їх склали або видали від імені державних органів, а також установ, підприємств і організацій, незалежно від форми власності. Сюди також входять документи приватних осіб, які перебувають у віданні державних чи громадських організацій (наприклад, довіреність на отримання зарплати).

Об'єктивна сторона характеризується такими активними діями (ч. 1 ст. 366 КК):

1) внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

2) інше підроблення документів;

3) складання завідомо неправдивих документів;

4) видача завідомо неправдивих документів.

Внесення службовою особою в офіційний документ неправ- дивих відомостей означає, що із зовнішньої сторони документ оформлений  правильно  (справжній  бланк,  підпис,  печатка),  да- них,  які  за  своїм  змістом  хоча  б  частково   не  відповідають реальній дійсності.

Складання  неправдивих  документів  – це внесення  в доку-

мент, який із зовнішньої сторони оформлений правильно, відомостей, які за своїм змістом повністю не відповідають дійсності.

Підроблення  документів – повна або часткова зміна змісту вже оформленого справжнього документа, а також складання до-


кумента з внесенням в нього даних, які повністю або частково не відповідають дійсності і засвідчення його підробленим підписом або печаткою.

Підробку  документів  виявляють  за допомогою  криміналіс-

тичної експертизи.

Видача  завідомо  неправдивого  документа  може  бути здійснена  службовою  особою,  яка його  склала.  Вказана  видача буде і у випадку, коли службова особа видала документ, підроблений іншою особою.

Злочин буде закінчений з моменту внесення службовою особою  в  офіційний  документ  неправдивих  відомостей,  а  при видачі   документа   –   з   моменту   його   передачі   зацікавленій фізичній або юридичній особі.

Суб'єктивна  сторона  –  умисна  форма  вини  (умисел  пря- мий). Якщо підробка пов'язана із вчиненням іншого злочину, то такі діяння кваліфікуються за сукупністю злочинів (ст. 366 КК і статті, що передбачають відповідальність за цей злочин).

Суб'єктом       злочину          може   бути    лише   службова        особа

(спецсуб'єкт).

Тяжкими  наслідками  (ч.  2  ст.  366  КК)  будуть  вважатися такі, які заподіяли шкоду, яка в 250 разів і більше перевищує не- оподатковуваний мінімум доходів громадян.