Ст.  365.  Перевищення  влади  або  службових  повноважень

Об'єктом  злочину  є нормальна  робота  підприємств,  уста-

нов, організацій.

Об'єктивна сторона злочину характеризується сукупністю трьох ознак:

1) діями службової особи, які явно виходять за межі наданих

їй законом прав і повноважень;


2) наслідками у вигляді істотної шкоди охоронюваним зако- ном правам та інтересам громадян або державним чи громадсь- ким інтересам, або інтересам юридичних осіб;

3) причинним зв'язком між діями та наслідками.

Перевищенням влади визнається вчинення службовою особою дій, що явно виходять за межі її компетенції, якою вона наділена в силу закону, або якщо така особа діє незаконними методами.

Перевищенням  службових  повноважень  визнається  вчинення

службовою особою дій, що явно виходять за межі її повноважень, якими вона наділена в силу займаної посади (директор заводу), тоб- то вчинення дій, які ця особа не правомочна виконувати.

До них належать дії:

1) які є компетенцією вищестоящої службової особи даного відомства чи службової особи іншого відомства;

2) вчинення одноособове дій, тоді як вони могли бути здійс-

нені лише колегіальне;

3) вчинення дій, які дозволяються тільки в особливих випа- дках, з особливого дозволу і з особливим порядком проведення – за відсутності цих умов;

4) дії, які ніхто не мав права виконувати або дозволяти (п. 4 постанови ПВСУ «Про судову практику в справах про переви- щення влади або посадових повноважень» від 27.12.1985 № 2). Ці дії відмежовують перевищення влади від зловживання владою.

Суб'єктивна сторона злочину -умисна вина по відношенню

до дій, а по відношенню до наслідків – вина може бути як умис-

ною, так і необережною.

Суб'єкт злочину – спеціальний, тільки службова особа. Як- що дії службової особи, крім зловживання владою чи перевищен- ня влади, мають ознаки іншого злочину, то такі дії кваліфікують- ся за сукупністю злочинів.

Кваліфіковані ознаки злочину: за ч. 2 ст. 365 КК є переви- щення влади або службових повноважень, якщо воно супрово- джувалося:

а) насильством;

б) застосуванням зброї;

в) болісними і такими, що ображають особисту гідність по-

терпілого діями;

г) за ч. 3– якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки.