Ст. 364 КК. Зловживання владою або службовим становищем

Об'єкт злочину – нормальна діяльність державного апарату управління.


Об'єктивна сторона злочину:

1) використання службовою особою через дію або бездіяльність свого службового становища всупереч інтересам служби;

2) вчинення такого діяння з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб;

3) заподіяння  такими  діями  істотної  шкоди  державним  чи

громадським благам, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або інтересам юридичних осіб.

Зловживання владою – це умисне використання службовою особою, яка виконує функції представника влади, свого службо- вого становища всупереч інтересам служби.

Такі  ж дії, вчинені  службовою  особою  (не представником

влади,  наприклад,  директором  заводу),  підпадають  під  поняття

«зловживання службовим становищем». Дія повинна бути у пря-

мому зв'язку зі службовим становищем і повноваженням особи.

Вчинення дій усупереч інтересам служби – такі дії, що по- рушують службові обов'язки і суперечать інтересам державної служби, інтересам підприємства, установи чи організації. Дії, продиктовані, так би мовити, «турботою» про своє підприємство чи установу, вчинені на шкоду іншій організації або за рахунок загальнодержавних інтересів, є службовим зловживанням. Треба довести, що такими діями службової особи спричинено істотну шкоду державним або громадським інтересам, охоронюваним за- коном правам і інтересам окремих громадян або інтересам юри- дичних осіб.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини, умисел тільки прямий. По відношенні до наслідків вина може бути як умисна, так і необережна.

Корисливий   мотив –          це        прагнення      до        незаконної

матеріальної  вигоди  (отримання  незаконно  майна  або  права  на нього, звільнення від особистих матеріальних витрат тощо).

Під  іншою  особистою   заінтересованістю   треба  розуміти

особисті   спонукання   винного   (помста,   заздрість,   кар'єризм,

недобросовісна конкуренція тощо).

Під інтересами третіх осіб – бажання винного незаконним шляхом надати послугу родичу або іншій близькій людині, дого- дити начальникові з використанням службового становища тощо.


Суб'єктом злочину в цій нормі є тільки службова особа.

Згідно з приміткою до ст. 364 КК, службовими особами є особи,  які  постійно  чи  тимчасово  здійснюють  функції представників  влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на  підприємствах,  в  установах  чи  організаціях  незалежно  від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно-господарських  обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Істотна  шкода  –  це  матеріальні  збитки,  які  в  сто  разів  і більше перевищують неоподатковуваний мінімум доходів грома- дян (1700 грн.); тяжкі наслідки, які в 250 разів і більше переви- щують цей мінімум (4250 грн).

Службовими  особами  визнаються  також  іноземці  або  особи

без громадянства, які виконують обов'язки, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

До службових осіб не відноситься техперсонал (шофер, сто- рож, охоронець, прибиральниця, посильний, друкарка, технічний секретар, кухар, провідник вагонів тощо).

Не є службовими особами також адвокати, лікарі, учителі, педагоги,  вихователі  дитячих  установ,  оскільки  їх  посади пов'язані із суто професійною діяльністю.

Але якщо обсяг прав і обов'язків таких осіб свідчить про те, що їхні повноваження  мають  організаційно-розпорядчий  харак- тер (наприклад, лікар видає листок тимчасової непрацездатності або дає висновок з приводу встановлення інвалідності, викладач приймає вступні іспити), то вони виступають як службові особи.

Обтяжуючі обставини: за ч. 2 ст. 364 КК – є тяжкі наслідки; за ч. 3 – якщо такі дії вчинені працівником правоохоронного органу.