Ст. 361. Несанкціоноване втручання в роботу електрон- но-обчислювальних машин, (комп'ютерів), автоматизованих систем комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (зміни: ЗУ від 23.12. 2004р.)

Об'єктом злочину є встановлений порядок використання за-

значених систем.

Предметом злочину є кілька елементів сфери електронного інформаційного забезпечення життя суспільства:

1) електронно-обчислювальні машини (ЕОМ);

2) програмні матеріали, що забезпечують нормальне функціонування ЕОМ;

3) носії інформації;

4) системи ЕОМ чи комп'ютерні мережі.

ЕОМ визначається як фізична система (устаткування або комплекс устаткувань), призначена для автоматизації процесу алгоритмічної обробки інформації і обчислень системи АЕОМ (автоматизовані системи (АС) – це системи, що здійснюють ав- томатизоване оброблення даних, до складу яких входять технічні засоби їхнього оброблення (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення (ст.

1 Закону України «Про захист інформації в автоматизованих сис-

темах» від 5 липня 1994 року).

До складу системи АЕОМ входить, принаймні, одна АЕОМ (комп'ютер)  та  периферійні  пристрої,  що  працюють  на  основі такої АЕОМ: принтер, сканер, модем, сітьовий адаптер, стример та ін.

Комп'ютерна мережа – це комплекс з'єднаних лініями елект-

розв'язку АЕОМ чи їхніх систем.

Носії комп'ютерної інформації – це будь-які нагромаджувачі даних в інформаційних системах.

Комп'ютерні віруси – це комп'ютерні програми (програми – віруси), які заражають електронні обчислювальні машини (ком- п'ютери), внаслідок чого комп'ютер виконує небажані дії.

Кримінально-правове значення мають лише ті види комп'ю- терних вірусів, які призначені не лише для незаконного проник- нення в АЕОМ, їх системи чи комп'ютерні мережі, а які здатні спричинити перекручення або знищення комп'ютерної інформації чи носіїв такої інформації.


Об'єктивна сторона злочину характеризується такими акти-

вними діями:

1) втручання в роботу АЕОМ, їхніх систем чи комп'ютерних мереж;

2) розповсюдження комп'ютерного вірусу шляхом застосу- вання програмних і технічних засобів, призначених для незакон- ного проникнення в АЕОМ, їхні системи чи комп'ютерні мережі, здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної інформації чи носіїв такої інформації.

Злочин має матеріальний склад, наслідки у вигляді перекру-

чення чи знищення інформації.

Суб'єктивна   сторона   злочину   характеризується   умислом щодо дій, які вчинюються винним, а стосовно наслідків у вигляді перекручення чи знищення комп'ютерної інформації або їх носіїв може характеризуватись як прямим чи непрямим умислом, так і необережністю в обох її видах.

Суб'єкт злочину – особа, яка досягла 16-річного віку. Нею може бути особа з персоналу АЕОМ, їх систем чи комп'ютерних мереж і сторонні особи.

Кваліфікуючі обставини (ч. 2 ст. 361 КК) – передбачена від-

повідальність за три кваліфікованих види складу злочину:

1) спричинення істотної шкоди;

2) вчинення злочину повторно;

3) вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Ст. 361-1. Створення з метою використання, розповсю- дження або збуту шкідливих  програмних  чи технічних засо- бів,  а  також  їх  розповсюдження   або  збут  (зміни:  ЗУ  від

23.1.2004 р.)

Ст. 361-2. Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в елект- ронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизо- ваних системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації (зміни: ЗУ від 23.12. 2004 р.)


Ст. 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробля- ється в електронно-обчислювальних  машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або збері- гається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (зміни: ЗУ від 23.12.2004 р.)

Об'єктом злочину є право власності на комп'ютерну інфор-

мацію.

Предметом злочину є комп'ютерна інформація.

Інформація, в тому числі комп'ютерна, є правом власності громадян, юридичних осіб і держави. Це створення інформації своїми силами і за свій рахунок. Власник інформації має право здійснювати щодо неї будь-які законні дії.

Ст.  38  Закону  України  «Про  інформацію»  від  2  жовтня

1992 р. Комп'ютерна інформація не є окремим видом інформації, вона є формою зберігання статистичної, масової, правової, соціо- логічної інформації, інформації довідково-енциклопедичного ха- рактеру, про діяльність державних органів влади, наукової, техні- чної та іншої інформації на носіях комп'ютерної інформації.

Об'єктивна сторона злочину полягає в розкраданні, тобто у заволодінні комп'ютерною інформацією шляхом крадіжки, гра- бежу, розбою, її привласнення або заволодіння внаслідок шах- райства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, або ж вимаганням такої інформації.

Способи викрадення різні: копіювання, вилучення носіїв, на

яких вона зберігається, чи заволодіння ними.

Суб'єктивна сторона -тільки прямий умисел. Суб'єктом є особа, що досягла 16-річного віку. Привласнення            комп'ютерної             інформації      та         заволодіння

службовою особою шляхом зловживання – суб'єкт спеціальний.

Кваліфікуючі ознаки злочину: повторно, попередня змова групи осіб, а ч. 3 ст. 362 КК – істотна шкода (залежить від ба- гатьох  обставин:  вартості  комп'ютерної  інформації,  збитків,  за- трат на відновлення змісту інформації тощо).