Ст. 359. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Об'єктом   злочину   є   встановлений   порядок   одержання

інформації  державними  органами,  а також приватне  життя гро-

мадян.


Предметом злочину є спеціальні технічні засоби: устатку- вання, апаратура, прилади, препарати та інші вироби – для не- гласного отримання інформації під час здійснення оперативно- розшукової діяльності (прослуховування  телефонних розмов, зняття інформації з каналів зв'язку тощо).

Об'єктивна сторона злочину полягає в активних діях, що проявляються в незаконному використанні технічних засобів для незаконного отримання інформації.

Порядок використання спеціальних технічних засобів ви- значається, насамперед, КПК, Законами України «Про оператив- но-розшукову  діяльність»,  «Про  міліцію»,  «Про  Службу  безпе- ки»,  «Про  організаційно-правові  основи  боротьби  з організова- ною  злочинністю»,  відомчими  нормативними  актами.  Згідно  з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» в редакції від 18 січня 2001 р. негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією,  застосування  інших технічних засо- бів одержання інформації проводиться за рішенням суду, прийня- тим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

Про отримання такого дозволу суду, або про відмову в ньо-

му зазначені особи повідомляють прокуратуру протягом доби.

Кваліфікуючі ознаки злочину – повторність вчинення зло- чину (за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб).

Повторним слід вважати незаконне використання спецзасо- бів  негласного  отримання  інформації  (прослуховування),  якщо буде встановлено, що протягом невеликого проміжку часу в один день прослуховувались кілька розмов громадянина.

Істотною шкодою є така, що перевищує неоподатковуваний

мінімум доходів громадян у сто разів і більше (ст. 364 КК – злов-

живання владою).

Нематеріальні наслідки – банкрутство партнера по бізнесу, розлучення подружжя. Злочин, передбачений ч. 2 ст. 359 КК, є матеріальним.


Злочин вважається закінченим з моменту початку викорис- тання спеціальних технічних засобів негласного отримання інфо- рмації.

Суб'єктивна   сторона  –  умисна  вина.  Стосовно  істотної шкоди вина може бути необережною.

Суб'єкт – будь-яка особа, яка досягла 16 років. Вчинення злочину службовою особою може кваліфікуватись за ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень).

Співучасники службової особи несуть відповідальність за співучасть у злочині.