Ст. 357. Викрадення,  привласнення,  вимагання   окумен- тів, штампів,  печаток,  заволодіння  ними шляхом  шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

Об'єктом        цього злочину          є          встановлений            порядок

функціонування установ, підприємств, організацій незалежно від форми власності.

Предметом злочину є офіційні документи, штампи, печатки, приватні документи (ч. 1 ст. 357 КК); особливо важливі доку- менти, штампи, печатки (ч. 2 цієї статті); паспорт або інший важ- ливий особистий документ (ч. 3 ст. 357 КК).

«Документ – це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві...».

Інформація     -документальні          чи        прилюдно      оголошені

відомості   про   події,   явища,   що  відбуваються   в  суспільстві, державі, навколишньому середовищі (Ст. 27 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992р.).


Штампи і печатки – це спеціальні прилади (форми), на яких міститься рельєфне чи заглиблене дзеркальне зображення текстів, знаків, малюнків та інших позначок для одержання відбитків на папері, нетканих матеріалах, металі, сургучі, воску тощо.

Штампи і печатки бувають двох видів:

1) для посвідчення документів, їхнього офіційного характе- ру з найменуванням та іншими реквізитами підприємства, уста- нови, організації.

Частина їх містить зображення  герба держави (гербова пе-

чатка);

2) для посвідчення визначених фактів, що мають юридичне значення, для пломбування приміщення, вантажів, поштових відправлень, посвідчення, сплачення коштів тощо.

Предметом злочину можуть бути лише документи офіційні, штампи і печатки, а також приватні документи, що зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях.

Офіційними  є документи,  штампи,  печатки,  що видаються чи використовуються для посвідчення фактів, які мають юридич- не значення, тільки державними, громадськими або іншими підприємствами незалежно від форми власності і приватними особами, яких наділено відповідними повноваженнями або які мають ліцензію на право здійснювати функції, пов'язані з посвідченням тих фактів, що мають юридичне значення (приват- ний адвокат, нотаріус тощо).

Паспорт – документ, що засвідчує особу власника і його належність до визначеної держави.

Інші важливі особисті документи – це документи, що засвідчують установлені важливі факти і події в житті особи (ате- стат зрілості,  диплом  про закінчення  навчального  закладу, свідоцтво про народження, трудова книжка, посвідчення про на- городження), а також документи, що надають певні права і звільняють  від  обов'язків.  Наприклад,  медичні  документи  про стан здоров'я, посвідчення про право керування автотранспортом, перепустка, службове посвідчення працівника правоохоронного органу тощо.

Об'єктивна  сторона  злочину  полягає  в активних  діях:  ви-

крадення,  привласнення,  вимагання,  заволодіння  шляхом  шах-


райства та зловживання службовим становищем; знищення, пош-

кодження, приховування.

Знищення -приведення документів, штампів, печаток у такий стан, коли вони втрачають зафіксовану на них інформацію (спа- люванням, травленням кислотою, розбиттям, роздавлюванням, розриванням, втратою тексту документа з неможливістю його відновлення, наприклад, знищення комп'ютерного файлу).

Пошкодження – приведення цих предметів в непридатний стан  для  подальшого  користування  за  призначенням  або часткової втрати інформації.

Приховування – дії, спрямовані на неможливість викори- стання офіційного документа, тобто поміщення їх в місця, що неможливо їх використати.

Злочин вважаться  закінченим  з моменту закінчення зазна-

чених вище дій.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини (умисел прямий), мотив – корисливий  або інші особисті інтереси особи, що вчинила ці діяння (дезорганізація  роботи підприємства, особисті  неприязні  відносини  чи  бажання  помститися  особі,  в якої знаходяться документи, тощо).

Суб'єкт злочину є фізична особа, яка досягла 16-ти років.

Обтяжуючі ознаки: за ч. 2 ст. 357 КК – порушення роботи підприємства, установи чи організації, злочинні дії щодо особли- во важливих документів.

Порушення роботи підприємства, установи чи організації виражається в неможливості виконання ними повністю чи част- ково  певних  дій,  наприклад,  посвідчення  копій  документів  або договорів у нотаріальному порядку, здійснення фінансово- господарської діяльності тощо.

Питання про визначення документа особливо важливим слід вирішувати в кожному випадку з урахуванням важливості фактів, що посвідчені в документі, розміру матеріальних втрат і збитків тощо  (гербові  печатки,  кримінальні  й  цивільні  справи, нотаріально посвідчені договори, записи актів громадянського стану та інші).

Частина 3 ст. 357 КК передбачає кару за незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом.