Ст. 356. Самоуправство

Об’єктом злочину є порядок вирішення птань, які тягнуть певні правові наслідки.

Об’єктивна сторона злочину характеризується активними двіями, які характеризуються трьома ознаками:

1) має місце самовільне  вчинення  дій всупереч  установле-

ному законом порядку;

2) правомірність цих дій оспорюються окремим громадяни-

ном або підприємством, установою чи організацією;

3) внаслідок вчинення таких дій заподіяна значна шкода інтересам  громадянина,  державним  чи  громадським  інтересам або інтересам власника.

Самовільність вчинення дій передбачає, що винний знає поря- док вчинення певних дій, але свідомо йде на їхнє порушення – всу- переч установленому законом порядку.

Оспорювати правомірність дій винного можна які через по- зов до суду, так і зверненням до правоохоронних органів з відповідною заявою про незгоду з діями винного спробами пе- решкодити винному вчинювати самовільно дії (наприклад, самовільне захоплення землі, самовільне будівництво тощо).

Склад злочину матеріальний, тобто злочин буде закінченим з моменту настання наслідків – заподіяння внаслідок самовільних дій значної шкоди інтересам громадянина, державним чи гро- мадським інтересам або інтересам власника.


Значна шкода повинна встановлюватися в кожному випадку окремо з урахуванням всіх обставин справи. Якщо шкода є матеріальною, то вона не може бути меншою ніж сто неоподат- ковуваних мінімумів доходів громадян (примітка до ст. 185 КК).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною стосовно дій і необережністю стосовно наслідків, що на- стали.

Мотиви  вчинення  самоуправства  різні  (відсутність  житла,

тривалий розгляд судом цивільної справи про відшкодування матеріальних збитків, помста тощо). Вони не впливають на кваліфікацію злочинів, повинні враховуватися судом при призначенні покарання.

Добросовісна  помилка особи в законності  своїх дій не дає

підстав            для     притягнення     цієї     особи     до     кримінальної відповідальності за самоуправство.

Суб'єкт злочину – фізична особа, яка на момент вчинення злочину досягла 16-ти років.