Ст. 351. Перешкоджання  діяльності народного депутата

України та депутата місцевої ради

Об'єктом злочину є нормальна робота органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Об'єктивна сторона злочину за ч. 1 ст. 351 КК виражається в перешкоджанні діяльності народного депутата України та депу- тата місцевої ради, тобто у невиконанні їх законних вимог; ство- рення штучних перешкод у їхній роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації. За ч. 2 ст. 351 КК– невиконання  закон- них  вимог   комітетів   Верховної   Ради  України   чи  тимчасово слідчих комісій ВРУ, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації.

Прийнято Закони України: «Про статус народного депутата України» в редакції від 22 березня 2001 р., «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів» від 4 лютого 1994 р. Депутатам надані широкі повноваження (безперешкодно відвідувати підприємства, організації, вимагати негайного припинення пору- шення прав громадян тощо).

Депутатський  запит – це вимога народного  депутата,  на-

родних  депутатів  чи  комітету  ВРУ  до  Президента  України,  до


органів  ВРУ,  до  КМУ,  до  керівників  інших  органів  державної влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також  до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території  України,  незалежно  від  підпорядкування  і  форм власності, дати офіційні відповіді на запити, віднесені до їх компетенції (п. 2 ст. 25 Закону).

Під невиконанням службовою особою законних вимог на- родного депутата слід розуміти ігнорування пред'явлених  вимог або таке їхнє виконання, яке не дає можливості вирішити певну проблему.

Під створенням штучних перешкод у роботі треба розуміти ненадання можливості депутату виконувати свої обов'язки, ство- рення несприятливих умов для роботи тощо.

Під  наданням  неправдивої  або  недостовірної  інформації  –

надання інформації, що не відповідає дійсності.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини.

Суб'єктом  може  бути  лише  службова  особа  (спецсуб'єкт), до якої була звернена законна вимога депутата будь-якого рангу, або вимога комітету чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.