Ст. 350. Погроза або насильство  щодо службової  особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок

Злочин являє собою погрозу убивством, заподіянням тяжких ті-

лесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загаль- нонебезпечним способом. Погрозу спричинити тілесні ушкодження меншого ступеня тяжкості, знищити чи пошкодити майно не зага- льнонебезпечним способом не можна кваліфікувати за ст. 350.

Загальнонебезпечний спосіб знищення майна – це дії, небезпе- чні для життя і здоров'я людей, а також майна інших фізичних та юридичних осіб, довкілля (наприклад, шляхом підпалу, вибуху, за- топлення, улаштування аварії, катастрофи та іншим способом).

Погроза заподіяти тяжкі тілесні ушкодження – це обіцянка заподіяти потерпілому тілесне ушкодження, небезпечне для жит- тя в момент  заподіяння,  позбавити  його  будь-якого  органа  або його функцій, перервати вагітність тощо.

За ч. 1 ст. 350 КК, злочин буде закінчений з моменту, коли погроза була доведена до відома службової особи чи громадяни- на, який виконує громадський обов'язок.

Потерпілими тут можуть бути:

1) службові особи;

2) громадяни, які виконують громадський обов'язок;

3) близькі родичі цих осіб.

До громадян, які виконують громадські обов'язки, відно- сяться особи, які беруть активну участь у діяльності громадських організацій, громадському житті і виробничій діяльності підпри- ємства, установи, організації.

Це, зокрема:

-   представники  громадськості,  які  охороняють  громадсь-

кий порядок,

-  окремі громадяни, які беруть участь у запобіганні або присіканні злочинів, порушень громадського порядку тощо.

Не  можуть  визнаватися  потерпілими  від  цього  злочину

члени партій, рухів, профспілок, члени ініціативних груп із все- українського референдуму, громадяни, які здійснюють свої вибо- рчі  права,  оскільки  відповідальність  за погрозу,  направлену  на


перешкоджання здійсненню ними своїх громадських обов'язків, прав людини й громадянина передбачена статтями розділу V "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина".

Представниками  громадськості,  які  охороняють  громадсь- кий порядок, є особи, які виконують доручення по охороні гро- мадського порядку: позаштатні співробітники міліції– під час мі- тингів, демонстрацій, походів, проведення зборів тощо. Це члени будинкових, вуличних, селищних комітетів (Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2000 р.).

Суб'єктивна  сторона  злочину:  ч.  1  ст.  350  КК  –  прямий

умисел; ч. 2 і 3 – непрямий умисел.

Мета злочину – добитися припинення службової чи громадської  діяльності  або зміни  її характеру  в інтересах  того, хто погрожує (ч. 1), та помсти за діяльність (ч.2 і 3).

Суб'єктом злочину: за ч. 1 і ч. 2 ст. 350 КК є особа, яка до-

сягла 16-річного віку, а за ч. 3 – 14-річного віку.