Ст. 343. Втручання  в діяльність  працівника  правоохоронного органу

Положення ст. 343 КК спрямовані на захист кримінально- правовими засобами правоохоронної діяльності від неправомір- ного втручання шляхом впливу на працівників правоохоронного органу.

Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що в разі його вчинення порушується або може бути порушена робота пра- воохоронного органу, оскільки створюються перешкоди для ви- конання службових обов'язків, що негативно відбивається на фу- нкціонуванні всієї правоохоронної системи держави.

Судова статистика свідчить про відносно незначну пошире- ність фактів втручання в діяльність працівників правоохоронних органів. У 1996-2000 роках за цей злочин було засуджено всього

13 осіб.

Об'єктом злочину є нормальна (законна) діяльність праців- ників правоохоронних органів по виконанню ними службових обов'язків.


Об'єктивна сторона злочину полягає в діях, спрямованих на втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

Пленум Верховного Суду відмітив, що під втручанням у діяль- ність працівника правоохоронного  органу слід розуміти конкретні дії, спрямовані на перешкоду у виконанні цим працівником службо- вих обов'язків або на досягнення прийняття неправомірного рішення (це умовляння, шантажування потерпілого, погрози відмовити у на- данні законних благ тощо). Вплив на працівника шляхом захоплення його родичів як заручників охоплюється ст. 147 КК (захоплення за- ручників) або 349 КК (захоплення представника влади) і додаткової кваліфікації за ст. 343 КК не потребує.

Злочин вважається закінченим з моменту будь-якого впливу на працівника правоохоронного органу. До працівників правоохо- ронних органів належать: працівники суду, міліції, СБУ, митних ор- ганів, органів охорони державного кордону, державної податкової інспекції, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інших органів, які здійснюють правоо- хоронні функції. Вплив на технічних працівників цих органів пови- нен кваліфікуватись за іншими статтями, а не за ст. 343 КК.

Під виконанням службових обов'язків слід розуміти діяль- ність цих осіб, пов'язану зі здійсненням функцій, покладених на них законами та іншими нормативними актами (наказами, ін- струкціями, положеннями тощо).

Під незаконним слід розуміти рішення працівників правоо-

хоронних органів, що суперечать вимогам закону.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини.

Суб'єктом  злочину  може бути будь-яка  особа, яка досягла

16-річного віку.

Обтяжуючі обставини (ч. 2 ст. 343 КК):

1) перешкоджання запобіганню злочину;

2) перешкоджання затриманню злочинця;

3) вчинення таких дій службовою особою з використанням службового становища.