Ст.  341.  Захоплення  державних  або  громадських будівель чи споруд

Об'єктом        цього злочину          є          нормальне      забезпечення

функціонування органів влади, органів місцевого самоврядування та об'єднання громадян. До органів державної влади відносяться зазначені  в  Конституції  України  Президент  України,  Верховна Рада України, Кабмін та інші органи виконавчої влади, органи прокуратури тощо.

Згідно  зі  ст.  140  Конституції  України,  сільські,  селищні,

міські ради та їх виконавчі органи є органами місцевого самовря- дування. Ними можуть бути й районні та обласні ради. Характер об'єднань   громадян  може  бути  різноманітним   –  квартальний комітет  для  захисту  громадського  порядку  на  певній  території міста, політичне об'єднання, закрите акціонерне об'єднання гро- мадян тощо.

Предметом злочину є будівлі і споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самовря- дування, об'єднань громадян, незалежно від їх функціонального, цільового призначення.

Об'єднання   громадян   –   це   об'єднання,   діяльність   яких

регулюється  Законом  України  «Про  об'єднання  громадян»  від

16 червня 1992 р. (добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної організації громадянами своїх прав і свобод). Це політичні партії і громадські організації.

Політична партія – зареєстроване згідно з законодавством добровільне об'єднання громадян, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах  та інших  політичних  заходах  (ст.  2 Закону  України

«Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року).

Громадська організація – це об'єднання громадян для задо- волення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.


Об'єктивна сторона злочину проявляється в активних діях, спрямованих на захоплення державних або громадських будівель чи споруд.

Під захопленням  будівель  чи споруд  слід розуміти  проти-

правне встановлення контролю над ними.

Злочин буде вважатися закінченим з моменту фактичного захоплення зазначених об'єктів.

Суб'єктивна сторона злочину – умисна форма вини; мета – незаконне користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій.

Суб'єктом злочинів є фізична особа, яка досягла 16-річного

віку.