Ст. 335. Ухилення від призову на строкову військову службу

Поняття про військову службу. Поняття про ухилення. Поважні причини неявки громадянина на призовний пункт як об- ставина,  що  виключає  кримінальну  протиправність  діяння  Мо- мент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Вік відповідальності.

Громадяни України проходять військову службу згідно з За-

коном (ч. 2 ст. 65 Конституції України). Закон України «Про за-


гальний військовий обов'язок і військову службу» в редакції від

18 червня 1999 р. констатує, що загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підготовки населення до захисту України.

На  строкову  військову  службу  призиваються  особи чоловічої  статі  фізично  здорові,  яким  виповнилося   18  років. Жінки можуть добровільно вступати на військову службу за кон- трактом.  Не призиваються  іноземці  та особи  без громадянства, які проживають на території України.

Є два види військової служби:

1) строкова  військова  служба;  2) військова  служба за кон-

трактом.

Безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок комплектування  Збройних  Сил  України,  а  також обороноздатність держави.

Об'єктивна  сторона  злочину  може виражатися  як у формі

дії, так і бездіяльності – неприбуття призовника без поважних причин за повісткою до воєнного комісаріату для відправки на військову службу.

Поважними причинами неявки є:

1) хвороба громадянина;

2) смерть чи тяжка хвороба близького родича;

3) перешкода стихійного характеру тощо.

Причина неявки повинна бути підтверджена відповідними документами.

Умисні  дії  –  це  заподіяння  собі  тілесного  ушкодження,

симуляція хвороби, підкуп працівників військкомату тощо.

Злочин  буде  закінченим  з  моменту  неприбуття  у військкомат (бездіяльність), а при дії – з моменту, коли призов- нику вдалося звільнитися від призову.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини.

Суб'єктом є тільки призовник, громадянин України, якому виповнилося 18 років. Призовники, які призиваються для про- ходження альтернативної (невійськової) служби, не є суб'єктом цього злочину. В разі ухилення від проходження альтернативної служби  або  вчинення  ним  під  час  проходження  такої  служби


інших дій, на які він, згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України «Про аль-

тернативну   (невійськову)   службу»   в  редакції   від  18  лютого

1999р., не має права брати участі в страйках, займатися підприємницькою діяльністю тощо. Комісія може скасувати своє рішення про направлення його на альтернативну службу, про що протягом п'яти календарних днів у письмовій формі повідомляє громадянина і військовий комісаріат, після чого громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах (ч. 3 ст. 8 Закону).

Військовозобов'язані проходять альтернативну службу за місцем проживання (ч. 1 ст. 14 Закону). Керівники релігійних конфесій звільняються від військової служби.