Ст. 333. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а та- кож військової та спеціальної техніки

Предмет  злочину,  його види. Об'єктивна  сторона.  Поняття

незаконного вивезення. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб’єкт злочину.

Диспозиція ст. 333 КК є бланкетна. Для визначення змісту ознак злочинів треба звертатися до відповідних нормативних ак- тів, які встановлюють порядок вивезення за межі України матері- алів, технологій тощо.

Об'єктом злочину є громадська безпека, мирне співіснування держав-сусідів України.

Ці  стосунки  регулюються  такими  нормативними  актами:


Список  товарів  військового  призначення,  міжнародні  передачі яких підлягають державному контролю (Додаток до Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів  військового  призначення,   затвердженого   постановою КМ від 8 грудня 1997 р. № 1358); Список виробів ракетної техні- ки, а також обладнання, матеріалів та технологій, що використо- вуються  при створенні  ракетної  зброї  (Додаток  до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніки, а також обладнання, матеріалів і те- хнологій, що використовуються у створенні ракетної зброї, за- твердженого постановою КМ від 27 липня 1995 р. № 563,) та ба- гатьма іншими актами.

До зброї військової та спеціальної техніки належать усі види

оснащення Збройних Сил та інших військових і спеціальних під- розділів (стрілецька зброя, гармати, танки, літаки, вертольоти, радіолокаційні станції тощо).

Порушення порядку вивезення відповідних предметів і технологій полягає в діях по переміщенню їх через митний кор- дон України з належним оформленням у загальному митному по- рядку, але без додержання спеціальних правил. Таких норматив- них  актів,  які  регулюють  ці  відносини,  нараховується  близько двох десятків.

Злочин вважається  закінченим  з моменту перетинання  ви-

значеними предметами митного контролю.

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини.

Суб'єктом є особа, яка дозволяє, оформляє, супроводжує, вивозить предмети даного злочину. Це службові, приватні особи, що досягли 16-річного віку.