Ст. 331 КК. Незаконне перетинання державного кордону – виключена (зміни: ЗУ 18.05.2004 р.) Ст.  332  КК.  Незаконне  переправлення  осіб  через  дер-

жавний кордон України

Об'єктивна сторона. Поняття незаконного переправлення та його види. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Су- б'єкт. Кваліфікуючі ознаки.

Безпосереднім  об'єктом цього злочину є встановлений  по-

рядок перетинання державного кордону України.

Об'єктивна сторона злочину характеризується такими акти-

вними діями:

1) організація незаконного переправлення осіб через держа-

вний кордон України;

2) керівництво такими діями;

3) сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, на-

данням засобів або усунення перешкод.

Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон полягає у визначенні плану злочину та погодження його з


особами, які виявили бажання вчинити злочин (засоби, спосіб, час, місце тощо). Це переправлення через кордон осіб без документів або за підробленими документами. Тут є організатор злочину.

Керівництво незаконним переправленням – це дії особи, яка очолює увесь процес незаконного переправлення осіб через дер- жавний кордон України (прийняття рішень, надання певних за- вдань, вказівок, розпоряджень особам, які безпосередньо займа- ються переправленням через кордон, тощо).

Сприяння вчиненню переправлення осіб через державний кордон України – це надання порад, вказівок, засобів або усунен- ня перешкод.

Злочин буде закінченим з моменту вчинення дій, які обумо- вили організацію або керівництво незаконним переміщенням осіб через державний кордон України. Це може бути з моменту фак- тичного сприяння такому злочину незалежно від того, відбулося незаконне переправлення осіб чи ні.

Суб'єктивна сторона злочину -умисна форма вини.

Мотив корисливий, – одержання від осіб грошей чи інших матеріальних цінностей.

Суб'єктом злочину може бути як приватна, так і службова особа.

Обставинами, які обтяжують відповідальність, є повторність (ч. 2 ст. 332 КК) або вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.